Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Haastavat kasvatustilanteet lastenohjaajan työssä (3h) -verkkokoulutus varhaiskasvatus- ja alakouluikäisten lasten parissa työskenteleville

24.2.2022 klo 13:00 - 16:00

120,28€

Kas­va­tustyön arjessa jou­dutaan toi­sinaan koh­taamaan tilan­teita, jotka saat­tavat tuntua haas­ta­vilta ja siten myös lisäävät kas­va­tuksen ammat­ti­laisten työn kuor­mit­ta­vuutta. Miten toimia, kun lapsi käyt­täytyy uhkaa­vasti tai aggres­sii­vi­sesti tai lapsen kie­len­käyttö on sopi­ma­tonta tai muutoin huo­les­tut­tavaa? Miten huo­mioin eri­tyistä tukea tar­vit­sevat lapset, joista osalla voi olla neu­ro­lo­gisia diag­nooseja? Miten toimia, kun yhteistyö huol­tajien kanssa on haastavaa?

Ajan­koh­tai­sessa ja suuren suosion saa­neessa KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja ja tun­ne­tai­to­kou­luttaja Jaana Kivi­luotteen pitä­mässä kou­lu­tuk­sessa pereh­dytään työyh­teisön toi­min­ta­kult­tuurin vah­vis­ta­miseen, lasten eri­laisiin tem­pe­ra­ment­ti­tyyp­peihin ja kas­vat­tajien vuo­ro­vai­ku­tus­ta­poihin. Lisäksi kou­lu­tuk­sessa tar­kas­tellaan useita haas­tavan käyt­täy­ty­misen muotoja ja miten niissä tulisi tukea lasta ja itse toimia.  Miten työyh­teisön toi­min­ta­kult­tuuria ja arjen käy­täntöjä voisi tehostaa haas­tavien tilan­teiden ennal­taeh­käi­se­mi­seksi ja mitä olisi hyvä huo­mioida, kun ns. tilanne on jo päällä?

Kivi­luote on toi­minut noin 30 vuoden ajan ope­tus­teh­tä­vissä, mm. luo­kan­opet­tajana, laaja-alaisena eri­tyi­so­pet­tajana sekä eri­tyis­luo­kan­opet­tajana etenkin tunne-elämän ja käyt­täy­ty­misen haas­teita omaavien lasten parissa. Koke­musta on kart­tunut myös haas­teel­li­sesta yhteis­työstä huol­tajien kanssa.

Kivi­luote on kou­lut­tanut jo pitkään sekä var­hais­kas­va­tuksen että perus­o­pe­tuksen hen­ki­löstöä eri alue­hal­lin­to­vi­ras­tojen, kuntien, päi­vä­kotien, kou­lujen ja yhtei­söjen tilaa­missa kou­lu­tuk­sissa sekä itse jär­jes­tä­missään kou­lu­tuk­sissa. Suo­situt ja laa­dukkaat kou­lu­tukset ovat saaneet osal­lis­tu­jilta run­saasti kiit­tävää palautetta!

KOU­LU­TUKSEN SISÄLTÖ

Työyh­teisön toi­min­ta­kult­tuuria vah­vis­tavat tekijät

Lasten tem­pe­ra­ment­ti­tyypit ja käyttäytyminen

Lasten haastava käyt­täy­ty­minen (aggres­sii­visuus, sopi­maton kie­len­käyttö, uhmakkuus. levot­tomuus, vetäy­tyvyys, hal­lit­se­mat­tomat tun­teen­pur­kaukset) sekä neu­ro­lo­giset diag­noosit ADHD, autis­mi­kirjo ja Tou­retten oireyhtymä sekä sosio­emo­tio­naa­lisen tuen tarve

Haas­teel­linen yhteistyö huol­tajien kanssa

 

Osal­lis­tujien kom­mentteja Jaana Kivi­luotteen verkkokoulutuksista:

 ”Kiitos kou­lut­ta­jalle! Oli erin­omainen kou­lutus näin etä­näkin 😊”

”Kiitos antoi­sasta päi­västä! Uskon saa­neeni paljon hyvää mate­ri­aalia työhöni.”

”Kiitos hyvästä täs­mä­lääk­keestä akuuttiin tilanteeseen.”

Tiedot

Päivämäärä:
24.2.2022
Aika:
13:00 - 16:00
Hinta:
120,28€
Tapahtumaluokka:

Järjestäjä

JK-Kustannus ja koulutus Oy
Puhelin:
0404103364
Sähköposti:
jaana@jaanakiviluote.fi
Näytä Järjestäjä WWW-sivusto

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available
+358 404 103 364