Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan alakoulussa -verkkokoulutus alakoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle

10.5.2022 klo 09:00 - 15:00

157,48€

Tun­ne­taitoja voidaan opettaa ja oppia! Tun­ne­taidot ovat kaiken toi­min­tamme perustana. Lapsen ja nuoren tunne-elämän kom­pe­tenssi vai­kuttaa koko hänen myö­hempään elä­män­kul­kuunsa. Kom­pe­tenssin vah­vis­ta­mi­sella ja tuke­mi­sella on suo­jaava mer­kitys mm. lapsen ris­ki­käyt­täy­ty­misen ja syr­jäy­ty­mis­ke­hi­tyksen ennal­taeh­käisyn kannalta.

Ajan­koh­tai­sessa ja suuren suosion saa­neessa KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja Jaana Kivi­luotteen (ent. Hin­tikka) verk­ko­kou­lu­tuk­sessa saat itsellesi uuden ope­tus­suun­ni­telman mukaisen tun­ne­tai­tojen ope­tus­ma­te­ri­aa­li­kirjan Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan (Hin­tikka, 2018) (arvo 51,50 €), pereh­dy­tyksen ope­tus­ma­te­ri­aalin käyttöön sekä tulos­tet­tavan kou­lu­tuksen diamateriaalin.

Kirja perustuu Kivi­luotteen pit­kä­ai­kaiseen koke­mukseen mm. tun­ne­tai­tojen opet­ta­mi­sesta sekä hänen tun­ne­tai­tojen opet­ta­miseen liit­tyvään väi­tös­tut­ki­mukseen (Turun yli­opisto, Hin­tikka 2016). Kivi­luote on toi­minut noin 30 vuoden ajan ope­tus­teh­tä­vissä, mm. luo­kan­opet­tajana, laaja-alaisena eri­tyi­so­pet­tajana sekä eri­tyis­luo­kan­opet­tajana etenkin tunne-elämän ja käyt­täy­ty­misen haas­teita omaavien lasten parissa.

Kirjan avulla voit toteuttaa ope­tus­suun­ni­telman edel­lyt­tämän tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­tojen opet­ta­misen vel­voitteen Aggression portaat –malliin (Cacciatore 2007) perus­tuvan tut­ki­mus­pe­rus­taisen ope­tus­oh­jelman avulla (Hin­tikka 2016). Kirjan sisäl­tämien val­miiden oppi­tun­tieh­do­telmien avulla voit tukea työssäsi oppi­laiden sosio­emo­tio­naa­lista kehi­tystä opet­ta­malla tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­taitoja, väki­vallan vas­taista asen­netta sekä auttaa oppi­laita tun­nis­tamaan omia vah­vuuk­siaan. Kir­jassa on huo­mioitu myös oppi­laiden itse­tunnon vahvistaminen.

Kir­jassa on kon­kreet­tisia käy­tän­nön­vinkkejä, val­miita tun­ti­suun­ni­tel­maeh­do­tuksia, ren­tou­tus­vinkkejä sekä monis­tet­tavia teh­tä­vä­mo­nis­teita. Lisäksi kirja tarjoaa tut­ki­mukseen perus­tuvaa tietoa tun­ne­tai­tojen opet­ta­misen mer­ki­tyk­sestä oppilaille.

Kirja pos­ti­tetaan osal­lis­tu­jalle ennen kou­lu­tusta ja kou­lu­tuksen dia­ma­te­riaali lähe­tetään säh­kö­postiin kou­lu­tuksen jälkeen.

Kivi­luote on kou­lut­tanut jo pitkään sekä var­hais­kas­va­tuksen että perus­o­pe­tuksen hen­ki­löstöä eri alue­hal­lin­to­vi­ras­tojen, kuntien, kou­lujen ja yhtei­söjen tilaa­missa kou­lu­tuk­sissa sekä itse jär­jes­tä­missään kou­lu­tuk­sissa. Laa­dukas ja suo­sittu kou­lutus on saanut osal­lis­tu­jilta run­saasti kiit­tävää palautetta!

Tiedot

Päivämäärä:
10.5.2022
Aika:
09:00 - 15:00
Hinta:
157,48€
Tapahtumaluokka:

Järjestäjä

JK-Kustannus ja koulutus Oy
Puhelin:
0404103364
Sähköposti:
jaana@jaanakiviluote.fi
Näytä Järjestäjä WWW-sivusto

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available
+358 404 103 364