Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Varhaiskasvatusikäisten lasten tunnetaitojen vahvistaminen (3h) -verkkokoulutus seurakuntien lastenohjaajille

3.5.2022 klo 13:00 - 16:00

120,28€

Tun­ne­taitoja voidaan opettaa ja oppia! Tun­ne­taidot ovat kaiken toi­min­tamme perustana. Lapsen ja nuoren tunne-elämän kom­pe­tenssi vai­kuttaa koko hänen myö­hempään elä­män­kul­kuunsa. Kom­pe­tenssin vah­vis­ta­mi­sella ja tuke­mi­sella on suo­jaava mer­kitys mm. lapsen ris­ki­käyt­täy­ty­misen ja syr­jäy­ty­mis­ke­hi­tyksen ennal­taeh­käisyn kannalta.

Ajan­koh­tai­sessa ja suuren suosion saa­neessa KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja Jaana Kivi­luotteen (ent. Hin­tikka) kou­lu­tuk­sessa saat tut­ki­mukseen perus­tuvaa tietoa, mitä tun­ne­taidot ovat, miksi niitä on tärkeä vah­vistaa ja opettaa lap­sille, ja mitkä ovat tunne-elämän kehit­ty­misen riski- ja suo­jaavat tekijät. Lisäksi kou­lutus antaa kon­kreet­tisia neuvoja ja vinkkejä Aggression portaat –malliin (Cacciatore 2007) perus­tuvan tut­ki­mus­pe­rus­taisen ope­tus­oh­jelman tee­moista ja tun­ne­tuo­kio­eh­do­tel­mista, joiden avulla voit työssäsi tukea lasten sosio­emo­tio­naa­lista kehi­tystä, väki­vallan vas­taista asen­netta sekä auttaa lapsia tun­nis­tamaan omia vah­vuuk­siaan.

Aggression portaat -malliin (Cacciatore 2007) perus­tu­vassa ope­tus­oh­jel­massa ope­tet­tavat teemat ovat:

  • Eri­laiset tunteet ja aggressiontunne
  • Suut­tumus ja tun­teiden hallintakeinot
  • Rii­telyn taidot
  • Itsensä rau­hoit­ta­minen ja rentoutuminen

Kou­lutus ja ope­tus­ma­te­ri­aalit perus­tuvat Kivi­luotteen tun­ne­tai­tojen opet­ta­miseen liit­tyvään väi­tös­tut­ki­mukseen (Turun yli­opisto, Hin­tikka 2016) ja hänen pit­kä­ai­kaiseen käy­tännön työ­ko­ke­mukseen tun­ne­tai­tojen opet­ta­mi­sesta. Kivi­luote on toi­minut noin 30 vuoden ajan ope­tus­teh­tä­vissä, mm. luo­kan­opet­tajana, laaja-alaisena eri­tyi­so­pet­tajana sekä eri­tyis­luo­kan­opet­tajana etenkin tunne-elämän ja käyt­täy­ty­misen haas­teita omaavien lasten parissa.

Kivi­luote on kou­lut­tanut jo pitkään sekä var­hais­kas­va­tuksen että perus­o­pe­tuksen hen­ki­löstöä eri alue­hal­lin­to­vi­ras­tojen, kuntien, kou­lujen ja yhtei­söjen tilaa­missa kou­lu­tuk­sissa sekä itse jär­jes­tä­missään kou­lu­tuk­sissa. Laa­dukas ja suo­sittu kou­lutus on saanut osal­lis­tu­jilta run­saasti kiit­tävää palautetta!

Osal­lis­tujien kom­mentteja Jaana Kivi­luotteen verkkokoulutuksista:

”Paljon kii­toksia todella hyvästä koulutuksesta!”

”Kiitos paljon kat­ta­vasta tie­to­pa­ke­tista. Näiden avulla saan kon­kreet­tisia käy­tännön vinkkejä.”

”Kiitos paljon kou­lu­tuk­sesta! Sain paljon eväitä jatkoon.”

 

 KOU­LU­TUKSEN SISÄLTÖ

Mitä tun­ne­taidot ovat ja miksi niitä pitää opettaa?

Tunne-elämän kehit­ty­misen riski- ja suo­jaavat tekijät

 Aggression portaat -malli tunne-elämän kehit­ty­mi­sestä ja siihen poh­jau­tuvan ope­tus­oh­jelman teemat:

  • Eri­laiset tunteet ja aggressiontunne
  • Suut­tumus ja tun­teiden hallintakeinoja
  • Rii­telyn taidot
  • Rau­hoit­tu­minen ja rentoutuminen

 Kon­kreet­tisia käy­tännön vinkkejä tun­ne­tuo­kioista lasten kanssa toteutettavaksi

Kas­vat­tajan omat tunnetaidot

 

Tiedot

Päivämäärä:
3.5.2022
Aika:
13:00 - 16:00
Hinta:
120,28€
Tapahtumaluokka:

Järjestäjä

JK-Kustannus ja koulutus Oy
Puhelin:
0404103364
Sähköposti:
jaana@jaanakiviluote.fi
Näytä Järjestäjä WWW-sivusto

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available
+358 404 103 364