Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Voi hyvin ja jaksa työssä -verkkokoulutus klo (2,5h)

17.2.2022 klo 14:30 - 17:00

111,60€

Työ­hy­vin­voinnin mer­kitys korostuu koko ajan yhä enemmän, koska työ­elämä ja työym­pä­ristö muut­tuvat nopealla tah­dilla asettaen myös kas­vatus- ja ope­tusalan työn­te­ki­jöille uuden­laisia vaa­ti­muksia. Vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa koros­tuvat luot­tamus ja yhteis­työ­taidot. Työtä tehdään yhä enemmän ajasta ja pai­kasta riip­pu­matta. Työn­te­ki­jöiltä edel­ly­tetään muun muassa työyh­tei­sö­taitoja, val­miutta jat­kuvaan oppi­miseen ja hyviä elämänhallintataitoja.

Mitkä tekijät hei­ken­tävät työ­hy­vin­vointia ja mitkä puo­lestaan ovat työn­tekoon liit­tyviä myön­teisiä asioita, jotka aut­tavat jak­samaan ja palau­tumaan? Milloin pitää huo­lestua omasta tai työ­to­verin jak­sa­mi­sesta? Miten saan voi­ma­varani riittämään?

KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja ja tun­ne­tai­to­kou­luttaja Jaana Kivi­luotteen pitä­mässä kou­lu­tuk­sessa pereh­dytään työ­hy­vin­vointiin ja siihen vai­kut­taviin teki­jöihin, työ­paikan hyvin­vointia lisääviin ja hei­ken­täviin teki­jöihin sekä työn aiheut­ta­masta rasi­tuk­sesta palau­tu­miseen tut­ki­mus­tiedon poh­jalta. Kivi­luote on pereh­tynyt muun muassa työ- ja orga­ni­saa­tiop­sy­ko­lo­giaan ja etenkin työ­hy­vin­vointiin. Lisäksi hänellä on pitkä ja moni­puo­linen opet­ta­ja­ko­kemus eri­lai­sissa työyh­tei­söissä toi­mi­mi­sesta sekä omasta jak­sa­mi­sesta huolehtimisesta.

Kivi­luote on kou­lut­tanut jo pitkään sekä var­hais­kas­va­tuksen että perus­o­pe­tuksen hen­ki­löstöä eri alue­hal­lin­to­vi­ras­tojen, kuntien, kou­lujen ja yhtei­söjen tilaa­missa kou­lu­tuk­sissa sekä itse jär­jes­tä­missään kou­lu­tuk­sissa. Suo­situt ja laa­dukkaat kou­lu­tukset ovat saaneet osal­lis­tu­jilta run­saasti kiit­tävää palautetta!

KOU­LU­TUKSEN SISÄLTÖ

Työ­hy­vin­vointi ja siihen vai­kut­tavat tekijät

Työ­paikan työ­hy­vin­vointia lisäävät ja hei­ken­tävät tekijät 

Työn aiheut­ta­masta rasi­tuk­sesta palautuminen 

Omat voi­ma­varani

 

 

Tiedot

Päivämäärä:
17.2.2022
Aika:
14:30 - 17:00
Hinta:
111,60€
Tapahtumaluokka:

Järjestäjä

JK-Kustannus ja koulutus Oy
Puhelin:
0404103364
Sähköposti:
jaana@jaanakiviluote.fi
Näytä Järjestäjä WWW-sivusto

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available
+358 404 103 364