Opetusmateriaalit - Perusopetus

Opetusmateriaalit alakouluille

JK-Kus­tannus ja kou­lutus Oy:n tuot­tamien ja kus­tan­tamien Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan ope­tus­ma­te­ri­aalien avulla voit tavoit­teel­li­sesti, sään­nöl­li­sesti ja joh­don­mu­kai­sesti tukea oppi­laiden sosio­emo­tio­naa­lista kehi­tystä, opettaa heille tun­teiden hal­lin­ta­keinoja, väki­vallan vas­taista asen­netta sekä auttaa heitä löy­tämään vah­vuuso­mi­nai­suuksia itsestään ja toisista.

Ope­tus­ma­te­ri­aalit ovat oppi­laita moti­voivia, osal­lis­tavia ja toi­min­nal­lisia. Lukuisat kas­vat­tajat ja opet­tajat eri puo­lilla Suomea ovat kokeneet ope­tus­ma­te­ri­aalit hyö­dyl­li­siksi ja toimiviksi.

+358 404 103 364