Asiantuntemus

Kouluttaja, KT, erityisluokanopettaja ja tietokirjailija Jaana Kiviluote

Jaana Kivi­luote (ent. Hin­tikka) väitteli kas­va­tus­tieteen toh­to­riksi Turun yli­opis­tossa vuonna 2016. Kivi­luot­teella on noin 30 vuoden moni­puo­linen kokemus opet­tajan työstä. Hän on toi­minut eri puo­lilla Suomea luo­kan­opet­tajana sekä laaja-alaisena eri­tyi­so­pet­tajana maa­han­muut­ta­ja­pai­not­tei­sessa kou­lussa. Vii­meiset 17 vuotta hän on opet­tanut tunne-elämän ja käyt­täy­ty­misen haas­teita omaavia oppi­laita Mikaelin eri­tyis­kou­lussa Turussa. Kivi­luote on suo­rit­tanut Ope­tus­hal­linnon tut­kinnon vuonna 2018.

Vuo­desta 2015 lähtien Kivi­luote on luen­noinut Turun yli­opis­tossa eri­tyi­so­pet­ta­jao­pis­ke­li­joille ja toi­minut opis­ke­li­joiden ope­tus­har­joit­telun ohjaavana opet­tajana. Lisäksi hän on toi­minut Turun yli­opis­tossa opet­tajien Kou­lu­hy­vin­vointi-eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuksen työelämäohjaajana.

Kivi­luot­teella on koke­musta myös tulkin väli­tyk­sellä kou­lut­ta­mi­sesta. Vuonna 2017 Kivi­luotteen luo­kassa oli seu­raa­massa 20 Saudi-Arabian yksi­tyis­kou­lujen nai­so­pet­tajaa tun­ne­taito-oppi­tuntia. Sen jälkeen he saivat Kivi­luot­teelta kou­lu­tusta luokanhallintataidoista. 

Jaana Kiviluote

Väitöstutkimus oppilaiden tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittymisestä

Kivi­luote tutki väi­tös­tut­ki­muk­sessaan oppi­laiden tunne- ja itse­sää­te­ly­tai­tojen kehit­ty­mistä sekä oppi­laiden ja opet­tajien arvioita ja koke­muksia Aggression portaat -ope­tus­oh­jel­masta. Aggression portaat -mallin tunne-elämän kehit­ty­mi­sestä on esit­tänyt las­tenp­sy­kiatri Raisa Cacciatore (rai​sacacciatore​.fi). Kivi­luot­teella on useiden vuosien kokemus ope­tus­oh­jelman toteut­ta­mi­sesta käy­tännön opetustyössä. 

Tietoa ja keinoja sosioemotionaalisen kehityksen tueksi

Kivi­luotteen tar­joaman kou­lu­tuksen tavoit­teena on antaa tietoa tun­ne­tai­tojen mer­ki­tyk­sestä yksilön kehi­tyksen kan­nalta ja tarjota keinoja sosio­emo­tio­naa­lisen kehi­tyksen tuke­mi­seksi. Lisäksi kou­lutus tarjoaa kon­kreet­tisia käy­tän­nön­vinkkejä tun­ne­tai­to­kas­va­tuksen toteut­ta­mi­seksi tut­ki­mus­pe­rus­taisen Aggression portaat -ope­tus­oh­jelman avulla tavoit­teel­li­sesti, sään­nöl­li­sesti ja johdonmukaisesti.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusmateriaalit

•   Uusimpia tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­tojen ope­tus­ma­te­ri­aaleja ovat Jaana Kivi­luotteen tam­mi­kuussa 2020 jul­kai­semat Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan ylä­kou­lussa – Opet­tajan käsi­kirja, Nuorten ja aikuisten tun­ne­kortit sekä Nuorten ja aikuisten tunne-muis­ti­pe­li­kortit. Nuorten hyvin­vointia tukevat ope­tus­ma­te­ri­aalit on tar­koi­tettu kai­kille nuorten ja nuorten aikuisten parissa toi­mi­ville ammat­ti­lai­sille sekä kai­kille tun­ne­tai­doista ja niiden opet­ta­mi­sesta kiinnostuneille.

•   Tam­mi­kuussa 2018 jul­kaistiin odo­tettu Kivi­luotteen laatima ja kus­tantama tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­tojen ope­tus­ma­te­riaali Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan. Aggression portaat -ope­tus­oh­jelmaan perustuva Opet­tajan käsi­kirja (Hin­tikka 2018) on suun­nattu pää­asiassa ala­kou­lujen käyttöön. Käsi­kirja on help­po­käyt­töinen ren­gas­kirja, jossa on mm. val­miita tun­ti­suun­ni­tel­maeh­do­tuksia mate­ri­aa­li­vink­keineen ja teh­tä­vä­mo­nis­teineen vuo­si­luo­kille 1–5. Käsi­kir­jassa on oppi­tuntien tavoitteet sekä toteutus- ja arvioin­ti­vinkit kaikkiin neljään ope­tet­tavaan teemaan; Eri­laiset tunteet ja aggres­sion­tunne, Väki­valta ja tun­teiden hal­lin­ta­keinot, Rii­telyn taidot sekä Rau­hoit­tu­minen ja rentoutuminen.

•   Opet­tajan käsi­kirjan lisäksi muita Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan -ope­tus­ma­te­ri­aaleja ovat Tun­ne­kortit, Vah­vuus­kortit, Julis­te­pa­ketti ja Arvioin­ti­tau­lukko, johon kuuluu monis­tet­tavat ja väri­tet­tävät sym­bo­li­pohjat sekä monis­tet­tavat hymiö­arkit. Tam­mi­kuussa 2019 ilmes­tyivät Tunne-muis­ti­pe­li­kortit 1 ja 2, Vahvuus-muis­ti­pe­li­kortit 1 ja 2, ruot­sin­kie­liset ope­tus­ma­te­ri­aalit sekä Var­hais­kas­vat­tajan käsi­kirja (Kivi­luote 2019).

Ope­tus­ma­te­ri­aalit kuvineen, hin­ta­tie­toineen ja tilaus­oh­jeineen löy­tyvät Ope­tus­ma­te­ri­aalit-verk­ko­kau­pasta. Tutustu ope­tus­ma­te­ri­aa­leihin
rgba(112, 128, 207, 0.9)

Lisätutkimus Oppilaiden sosioemotionaalisen kompetenssin tukemisesta

Jaana Kivi­luote aloitti syk­syllä 2019 Turun yli­opiston kas­va­tus­tie­teiden tie­de­kun­nassa väi­tös­tut­ki­muk­sensa jäl­keisen lisä­tut­ki­muksen ”Oppi­laiden sosio­emo­tio­naa­lisen kom­pe­tenssin tuke­minen Aggression portaat -ope­tus­oh­jelman avulla”. Tut­ki­mukseen osal­listui noin 400 ala­koulun 3. tai 4. vuo­si­luokan oppi­lasta eri puo­lilta Suomea.

Tut­ki­muksen tavoit­teena oli tar­kas­tella, mikä vai­kutus Aggression portaat -ope­tus­oh­jelman mukai­sesti ope­te­tuilla tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­doilla on oppi­laiden sosio­emo­tio­naa­liseen kom­pe­tenssiin 1–3 luku­vuotta kes­tävän tut­ki­mus­jakson aikana yleistä, tehos­tettua ja eri­tyistä peda­go­gista tukea saa­villa oppi­lailla. Lisäksi tut­ki­muk­sessa oli tar­koitus sel­vittää, miten oppilaat ja opet­tajat kokevat tun­ne­taito-oppi­tuntien hyö­dyl­li­syyden oppi­laiden kan­nalta. Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi tut­ki­muk­selle apurahan.

Maa­lis­kuussa 2020 alkaneen COVID-19 -pan­demian vuoksi tut­kimus jou­duttiin kui­tenkin kes­keyt­tämään. Oppilaat ja opet­tajat jou­tuivat etä­ope­tukseen, joka vai­kutti mer­kit­tä­västi kaikkeen ope­tus­työhön, myös tun­ne­taito-oppi­tuntien pitämiseen.

Ansioluettelo

Koulutus

 • Ope­tus­hal­linnon tut­kinto v. 2018
 • Kas­va­tus­tieteen tohtori (KT), v. 2016, Turun yliopisto
 • Eri­tyis­luo­kan­opettaja, laaja-alainen eri­tyi­so­pettaja (EO), v. 2003, Jyväs­kylän yliopisto
 • Kas­va­tus­tieteen maisteri (KM), luo­kan­opettaja, v. 1991, Oulun yli­opisto, Kajaanin opettajankoulutuslaitos 
 • Yli­op­pi­las­tut­kinto, Reis­järven lukio, v. 1986

Kouluttajana

 • Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan -kou­lu­tukset ala­kou­lujen kas­vatus- ja ope­tus­hen­ki­lös­tölle 2018–
 • Eri kuntien tilaamat kou­lu­tukset eri puo­lilla Suomea 2017–
 • Turun yli­opisto, eri­tyis­pe­da­go­giikan laitos, luentoja eri­tyi­so­pet­ta­jao­pis­ke­li­joille 2015–2020.
 • Alue­hal­lin­to­vi­ras­tojen jär­jes­tämät täy­den­nys­kou­lu­tukset var­hais­kas­va­tuksen ja perus­o­pe­tuksen parissa toi­mi­ville opet­ta­jille ja kas­vat­ta­jille 2016–
 • Turun kau­punki, Liikkuva koulu -hanke; Tun­ne­taitoja toi­min­nal­li­sesti (2 h) useille eri kou­luille 2017.

Työkokemus kasvatus- ja opetusalalta

 • Hoi­vatie Oy, las­ten­suo­jelun eri­tyis­työn­tekijä, 2022-
 • JK-Kus­tannus ja kou­lutus Oy, toi­mi­tus­johtaja, kou­luttaja, v. 2018-
 • Turun kau­punki, eri­tyis­luo­kan­opettaja, v. 2002–2020
 • Turun kau­punki, laaja-alainen eri­tyi­so­pettaja, v. 2000–2002
 • Tam­pereen kau­punki, luo­kan­opettaja, v. 1992–2000
 • Reis­järven kunta, luo­kan­opettaja, v. 1991–1992
 • Reis­järven kunta, lukuisia opet­ta­jan­si­jai­suuksia perus­koulun ala- ja ylä­as­teella sekä lukiossa, v. 1986–1991
 • Reis­järven kunta, Oppi­ma­te­ri­aalin keruu ja val­mis­te­lutyö, 10.6.1988–24.8.1988; 1.6.1989–25.7.1989
+358 404 103 364