JK-Kustannus
ja koulutus Oy

Jaana Kiviluote

Jaana Kiviluote

Kou­lu­tus­pal­velut

Tunnetaitoja voidaan opettaa ja oppia

Tun­ne­taidot vai­kut­tavat siihen, miten tulemme toimeen toisten ihmisten kanssa. Ne ovat siis kes­keisiä elä­män­taitoja, niin arjessa kuin työ­elä­mäs­säkin. Tun­ne­tai­doilla tar­koi­tetaan tun­teiden tun­nis­ta­mista, nimeä­mistä, ilmai­se­mista ja sää­telyä. Lapsen ja nuoren tunne-elämän kom­pe­tenssi vai­kuttaa koko hänen myö­hempään elä­män­kul­kuunsa. Kom­pe­tenssin vah­vis­ta­mi­sella ja tuke­mi­sella on suo­jaava mer­kitys mm. lapsen ris­ki­käyt­täy­ty­misen ja syr­jäy­ty­mis­ke­hi­tyksen ennal­taeh­käisyn kannalta.

KT ja eri­tyis­luo­kan­opettaja Jaana Kivi­luotteen laa­timat ainut­laa­tuiset Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan -ope­tus­ma­te­ri­aalit perus­tuvat tut­ki­mus­tietoon ja käy­tän­nön­ko­ke­mukseen, ja ne on suun­ni­teltu hel­pot­tamaan sekä tukemaan kas­vatus- ja ope­tusalan ammat­ti­laisia heidän arjen työssään. 

Opettajan käsikirja

Opetusmateriaalit tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen

JK-Kus­tannus ja kou­lutus Oy:n tuot­tamien ja kus­tan­tamien Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan -ope­tus­ma­te­ri­aalien avulla voit tavoit­teel­li­sesti, sään­nöl­li­sesti ja joh­don­mu­kai­sesti tukea lasten/​oppilaiden sosio­emo­tio­naa­lista kehi­tystä, opettaa heille väki­vallan vas­taista asen­netta sekä auttaa heitä löy­tämään vah­vuuso­mi­nai­suuksia itsestään ja toi­sista. Ope­tus­ma­te­ri­aalit ovat lapsia/​oppilaita moti­voivia, osal­lis­tavia ja toi­min­nal­lisia. Lukuisat opet­tajat eri puo­lilla Suomea ovat kokeneet ope­tus­ma­te­ri­aalit hyö­dyl­li­siksi ja toimiviksi.

Koulutukset kasvatus- ja opetushenkilöstölle sekä oppilashuollon ammattilaisille

Tällä sivus­tolla voit tutustua Jaana Kivi­luotteen moni­puo­liseen kou­lu­tus­tar­jontaan. Tun­ne­tai­tojen opet­ta­mista tukeva Aggression portaat -ope­tus­oh­jelma poh­jautuu vii­me­ai­kai­simpaan tie­teel­liseen tut­ki­mukseen. Haas­tavat tilanteet kou­lussa / var­hais­kas­va­tuk­sessa – miten toimia? -kou­lu­tuk­sissa pai­nottuu työyh­teisön toi­min­ta­kult­tuurin mer­kitys arjen työ­ti­lan­teiden koh­taa­mi­sessa käytännönläheisesti.

Kou­lu­tukset rää­tä­löidään asiakkaan toi­veiden mukaan. Työyh­teisösi voi tilata aiheesta esi­mer­kiksi luennon tai muu­taman tunnin, koko päivän tai kahden päivän koulutuksen. 

Koulutus

Oppilaiden kommentteja tunnetaitotuntien hyödyllisyydestä

+358 404 103 364