Lapsen ja nuoren tunne-elämän tukeminen, haastavien tunteiden kohtaaminen ja itsetunnon vahvistaminen. Opas vanhemmille ja kasvattajille.

20,00  sis. alv 24% / kirjat 10%

Tiivis ja helppolukuinen opaskirjanen (26 s.) lapsen ja nuoren tunne-elämän tukemisesta, haastavien tunteiden kohtaamisesta ja itsetunnon vahvistamisesta. Kirjassa esitetyt asiat perustuvat tutkimustietoon. Kirjassa on konkreettisia esimerkkejä ja vinkkejä hyödynnettäväksi jokaiselle arjen kasvatustehtävässä. Tärkeitä asioita lyhyesti!

Kuvaus

Tämä tiivis opas­kir­janen lapsen ja nuoren tunne-elämän tuke­mi­sesta, haas­tavien tun­teiden koh­taa­mi­sesta ja itse­tunnon vah­vis­ta­mi­sesta on syn­tynyt lukuisten van­hempien toi­veesta. Monet heistä ovat toi­voneet voi­vansa vielä van­hem­pai­nillan luentoni jälkeen kotona palata tär­keiksi koke­miinsa asioihin omien las­tensa kanssa.

Oppaassa esi­tetyt asiat perus­tuvat tut­ki­mus­tietoon. Toivon, että kon­kreet­tisten esi­merkkien avulla saat omaan arkeesi ja kas­va­tus­teh­tä­vääsi vinkkejä ja keinoja, miten kohdata ja olla vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa lasten ja nuorten kanssa raken­ta­vasti, aidosti ja arvostavasti.

Opas on tar­koi­tettu van­hem­mille, iso­van­hem­mille sekä kai­kille lasten ja nuorten parissa työs­ken­te­le­ville sekä tunne-elämän tasa­pai­noisen kehi­tyksen vah­vis­ta­mi­sesta kiinnostuneille.

 

Toivon sinulle hyviä luku­hetkiä ja onnis­tu­misen kokemuksia.

Voimia ja jak­sa­mista tär­keään kasvatustehtävääsi!