Koulutukset

Työyhteisöille räätälöitävät koulutukset

Tun­ne­taidot ovat kaiken toi­min­tamme perustana. Lapsen ja nuoren tunne-elämän kom­pe­tenssi vai­kuttaa koko hänen myö­hempään elä­män­kul­kuunsa. Kom­pe­tenssin vah­vis­ta­mi­sella ja tuke­mi­sella on suo­jaava mer­kitys mm. lapsen ris­ki­käyt­täy­ty­misen ja syr­jäy­ty­mis­ke­hi­tyksen ennal­taeh­käisyn kan­nalta.

Kou­lu­tukset perus­tuvat tut­ki­mus­pe­rus­taisen Aggression portaat -ope­tus­oh­jelman sisäl­töihin. Kou­lu­tukset on suun­nattu var­hais­kas­va­tuksen ammat­ti­lai­sille, ala­kou­lujen tai ylä­kou­lujen kas­vatus- ja ope­tus­hen­ki­lös­tölle, oppi­las­huollon ammat­ti­lai­sille tai lasten vanhemmille. 

Aggression portaat -malliin (Cacciatore 2007) perustuvassa opetusohjelmassa opetettavat teemat ovat

 • Eri­laiset tunteet ja aggressiontunne
 • Väki­valta ja tun­teiden hallintakeinot
 • Rii­telyn taidot
 • Itsensä rau­hoit­ta­minen ja rentouttaminen 
opetusmateriaali

Järjestämme tilaajien tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia

Koko päivän koulutus (6 h)

Kou­lutus perustuu uuden perus­o­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­telman tai
var­hais­kas­va­tus­suun­ni­telman perus­teiden mukai­sesti laa­dittuun Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan -käsi­kirjaan (Hin­tikka 2018 / Kivi­luote 2019). Kirjan avulla voit tukea työssäsi oppi­laiden sosio­emo­tio­naa­lista kehi­tystä opet­ta­malla heille tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­taitoja, väki­vallan vas­taista asen­netta sekä auttaa oppi­laita löy­tämään omia vahvuuksiaan.

Kou­lu­tuk­sessa pereh­dytään ope­tus­ma­te­ri­aalin käyt­tä­miseen ja sovel­ta­miseen omaan työhön käytännönläheisesti.

Perus­o­pe­tuksen kou­lutus voidaan toteuttaa myös ruot­sin­kie­lisenä, jolloin kou­lut­tajana on KM, luo­kan­opettaja Johanna Berlin. 

Puolen päivän koulutus (3 h)

Soveltuu erin­omai­sesti esi­mer­kiksi VESO-koulutukseen. 

Luento

Soveltuu esi­mer­kiksi kuntien Veso-päiviin, kodin ja koulun yhteis­työ­päiviin ja vanhempainiltoihin.

Puolen päivän koulutus (3 h) päiväkodeille

Haas­tavat tilanteet var­hais­kas­va­tuk­sessa - miten toimia? -kou­lutus omalla työ­pai­kalla. Aamu- ja tai ilta­päi­vä­kou­lutus toi­veenne mukai­sesti. Tuomme tar­vit­tavan AV-väli­neistön muka­namme, kuten tie­to­koneen, pro­jek­torin ja valkokankaan.

Osallistujien kommentteja Jaana Kiviluotteen koulutuksista

Koulutukset perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Suuren suosion saavuttaneet koulutukset

Työyh­tei­söille suun­nat­tujen kou­lu­tusten lisäksi jär­jes­tämme perus­o­pe­tuksen ja var­hais­kas­va­tuksen ammat­ti­lai­sille kou­lu­tus­päiviä. Ajan­koh­taiset ja suuren suosion saa­vut­taneet KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja Jaana Kivi­luotteen kou­lu­tukset perus­tuvat uuden ope­tus­suun­ni­telman mukai­sesti laa­dit­tuihin Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan -ope­tus­ma­te­ri­aa­leihin. Kou­lu­tuk­sessa saat itsellesi tun­ne­tai­tojen ope­tus­ma­te­ri­aa­li­kirjan sekä pereh­dy­tyksen sen käyttöön ja sovel­ta­miseen käy­tän­nön­lä­hei­sesti omassa työssäsi.

opetusmateriaali

Opetusmateriaali oppilaiden sosioemotionaalisen kehityksen tueksi

Mate­ri­aalien avulla voit toteuttaa ope­tus­suun­ni­telman edel­lyt­tämän tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­tojen ope­tuksen vel­voitteen. Kir­jojen sisäl­tämien val­miiden oppi­tun­tieh­do­telmien avulla voi tukea työssäsi oppi­laiden sosio­emo­tio­naa­lista kehi­tystä opet­ta­malla tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­taitoja, väki­vallan vas­taista asen­netta sekä auttaa oppi­laita löy­tämään omia vah­vuuk­siaan. Tun­ne­tai­to­tunnit on helppo toteuttaa käy­tän­nössä, ja ne ovat myös oppi­laita moti­voivia, osal­lis­tavia ja toi­min­nal­lisia. Ope­tus­ma­te­ri­aa­lissa on huo­mioitu myös oppi­laiden itse­tunnon vah­vis­ta­minen ja hyvin­voinnin lisää­minen. Ope­tus­oh­jel­masta saadut tut­ki­mus­tu­lokset sekä oppi­laiden että opet­tajien koke­mukset ovat olleet rohkaisevia!

Kortit sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen oppimisen tueksi

Kou­lu­tuk­sessa on saa­ta­villa Kivi­luotteen tam­mi­kuussa 2020 jul­kai­semat nuo­rille ja aikui­sille tar­koi­tetut Tun­ne­kortit sekä Tunne-muis­ti­pe­li­kortit, jotka tukevat tun­ne­tai­tojen ja sosi­aa­listen tai­tojen oppi­mista. Kou­lu­tuk­sissa on saa­ta­villa myös tam­mi­kuussa 2018 ilmes­tyneet Tun­ne­kortit, Vah­vuus­kortit, Julis­te­pa­ketti ja Arvioin­ti­tau­lukko sekä vuonna 2019 Tunne- ja Vahvuus-muistipelikortit.

Tutustu ja ilmoittaudu koulutuksiin

Katso koulutusajakohdat ja varaa paikkasi!

TUNTEET JA KÄYTTÄYTYMINEN HALLINTAAN -verkkokoulutus yläkoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle (klo 9-15)

Koulutuksen hinta

Hinta 133,00 € + alv 24 % / osallistuja 

Koulutus sisältää

 • Ope­tus­ma­te­ri­aa­li­kirjan Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan ylä­kou­lussa (arvo 55,00 €) (sis. kon­kreet­tisia käy­tän­nön­vinkkejä, val­miita tun­ti­suun­ni­tel­maeh­do­tuksia, satuja, ker­tomus- ja ren­tou­tus­vinkkejä sekä monis­tet­tavia teh­tä­vä­mo­nis­teita. Lisäksi kirja tarjoaa tut­ki­mukseen perus­tuvaa tietoa tun­ne­tai­tojen opet­ta­misen mer­ki­tyk­sestä oppilaille.)
 • pereh­dy­tyksen ope­tus­ma­te­ri­aalin käyttöön
 • tulos­tet­tavan kou­lu­tuksen diamateriaalin
opetusmateriaali

TUNTEET JA KÄYTTÄYTYMINEN HALLINTAAN -verkkokoulutus alakoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle (klo 9-15)

Koulutuksen hinta

Hinta 127,00 € + alv 24 % / osallistuja 

Koulutus sisältää

 • Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan -ope­tus­ma­te­ri­aa­li­kirjan (arvo 51,50 €)
  (sis. käy­tän­nön­vinkkejä, val­miita tun­ti­suun­ni­tel­maeh­do­tuksia, satuja, ker­tomus- ja ren­tou­tus­vinkkejä sekä monis­tet­tavia teh­tä­vä­mo­nis­teita. Lisäksi kirja tarjoaa tut­ki­mukseen perus­tuvaa tietoa tun­ne­tai­tojen opet­ta­misen mer­ki­tyk­sestä oppilaille)
 • pereh­dy­tyksen ope­tus­ma­te­ri­aalin käyttöön
 • tulos­tet­tavan kou­lu­tuksen diamateriaalin
opetusmateriaali

TUNTEET JA KÄYTTÄYTYMINEN HALLINTAAN VARHAISKASVATUKSESSA –verkkokoulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle (klo 9-15)

Koulutuksen hinta

Hinta 137,00 € + alv 24 % / osallistuja 

Koulutus sisältää

 • Ope­tus­ma­te­ri­aa­li­kirjan Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan var­hais­kas­va­tuk­sessa + CD:n (arvo 59,50 €)*
 • pereh­dy­tyksen ope­tus­ma­te­ri­aalin käyttöön
 • tulos­tet­tavan kou­lu­tuksen diamateriaalin

* Kir­jassa on val­miita tun­ne­tai­to­tuo­kioita 4–5- ja 5-6-vuo­tiaille sekä draa­ma­kas­vattaja Sini Aromaan kir­joittama Remu­kylän lapset -draa­ma­ta­ri­na­tuokiot 5–6 -vuo­tiaille. Kirjaan kuuluu Rotta Mokoma CD-levy (Timo Nis­sinen 2015), jossa on lapsia innos­tavia lau­lu­leikkejä lin­ki­tet­tyinä tun­ne­tai­to­tuo­kioihin. Lisäksi kir­jassa on val­miita monis­te­pohjia ja satuja sekä vinkkejä ren­tou­tus­har­joi­tuksiin. Kirja tarjoaa myös tut­ki­mukseen perus­tuvaa tietoa tun­ne­tai­tojen opet­ta­misen mer­ki­tyk­sestä lapsille.

opetusmateriaali

HAASTAVAT TILANTEET VARHAISKASVATUKSESSA – MITEN TOIMIA? -verkkokoulutus (klo 9-12)

Var­hais­kas­va­tustyön arjessa jou­dutaan toi­sinaan koh­taamaan tilan­teita, jotka saat­tavat tuntua haas­ta­vilta ja siten myös lisäävät ammat­ti­laisten työn kuor­mit­ta­vuutta.
Miten toimia, kun lapsi käyt­täytyy uhkaa­vasti tai aggres­sii­vi­sesti tai lapsen kie­len­käyttö on sopi­ma­tonta tai muutoin huo­les­tut­tavaa? Miten toimia, kun yhteistyö huol­tajien kanssa on haastavaa?

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja

 • Lapsen sosio­emo­tio­naa­linen kom­pe­tenssi ja sen kehit­ty­misen riski- ja suo­jaavat tekijät
 • Tem­pe­ra­ment­ti­piirteet ja käyttäytyminen
 • Lasten haastava käyt­täy­ty­minen ja sosio­emo­tio­naa­lisen tuen tarve
 • Työyh­teisön toimintakulttuuri
 • Haas­teel­linen yhteistyö huol­tajien kanssa

Koulutuksen hinta

Hinta 95,00 € + alv 24 % /​osallistuja

Koulutus sisältää

 • tulos­tet­tavan kou­lu­tuksen diamateriaalin

HAASTAVAT TILANTEET KOULUSSA – MITEN TOIMIA? -verkkokoulutus (klo 8.30-11.30)

Kou­lutyön arjessa jou­dutaan toi­sinaan koh­taamaan tilan­teita, jotka saat­tavat tuntua haas­ta­vilta ja siten myös lisäävät ope­tustyön kuormittavuutta.

 
Miten toimia, kun oppilas käyt­täytyy uhkaa­vasti tai aggres­sii­vi­sesti tai oppilaan kie­len­käyttö on epä­asial­lista ja käytös yli­mie­listä aikuisia kohtaan? Mitä tehdä, kun oppi­laalla on jat­ku­vasti epä­selviä tai luvat­tomia pois­saoloja? Miten koulu voi tukea oppi­lasta myö­häs­ty­misten ja koti­teh­tävien lai­min­lyöntien osalta? Miten toimia, kun yhteistyö huol­tajien kanssa on haastavaa?

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja

 • Uhkaa­vasti tai aggres­sii­vi­sesti käyt­täytyvä oppilas ja aikuinen
 • Oppilaan epä­asial­li­nen­kie­len­käyttö ja välin­pi­tä­mätön / yli­mie­linen suh­tau­tu­minen annet­tuihin teh­täviin ja ohjeisiin
 • Koti­teh­tävien jatkuva laiminlyönti
 • Oppilaan epä­selvät tai luvat­tomat poissaolot
 • Läk­sy­tun­ti­jär­jes­telmä koulun tukitoimena
 • Haas­teel­linen yhteistyö huol­tajien kanssa

Koulutuksen hinta

Hinta 105,00 € + alv 24 % /​osallistuja

Koulutus sisältää

 • tulos­tet­tavan kou­lu­tuksen diamateriaalin

Fortbildning på svenska

UPPFOSTRINGS- OCH UNDERVISNINGSPERSONAL INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UNDERVISNINGENS LÄGRE KLASSER

Känslor och beteende under kontroll -fortbildning för uppfostrings- och undervisningspersonal inom den grundläggande undervisningens lägre klasser

Emo­tio­nella fär­dig­heter kan läras ut och läras in! De emo­tio­nella fär­dig­he­terna utgör grunden för all vår verk­samhet. Barnets och den ungas emo­tio­nella kom­petens påverkar hela hennes senare lev­nadslopp. Att stärka och stöda kom­pe­tensen har en skyd­dande bety­delse bl.a för att före­bygga risk­be­teende och uts­lag­ning­sut­veckling hos barnet. I den aktuella och populära Känslor och beteende under kontroll – fort­bild­ningen får du den nya, enligt den nya läroplanen anpassade, svenskspråkiga under­vis­nings­ma­te­rial­boken i emo­tio­nella fär­dig­heter, Känslor och beteende under kontroll (Kivi­luote, 2019), samt en int­ro­duktion i använd­ningen av mate­rialet. Som svenskspråkig utbildare fun­gerare peda­gogie magister, klass­lärare Johanna Berlin. 

Pris 160,00 € / deltagare + moms 24%

Fort­bild­ningen innehåller, förutom under­vis­nings­ma­te­rial­boken (värde 63,00 €), morgon- och efter­mid­dags­kaffe samt lunch.

Fortbildningens innehåll

Fort­bild­ningen grundar sig på boken Känslor och beteende under kontroll (Kivi­luote, 2019), som är utar­betad enligt den nya läroplanen. Med hjälp av boken kan du i ditt arbete stöda ele­vernas socio­emo­tio­nella utveckling genom att lära dem emo­tio­nella fär­dig­heter och inte­rak­tionsfär­dig­heter, antivåld­sat­tityd, samt hjälpa ele­verna att hitta sina egna styrkor. I fort­bild­ningen sätter vi oss i prak­tiken in i använd­ningen av läro­medlet och til­lämp­ningen av den i det egna arbete. 

I Undervisningsprogrammet, som baserar sig på Aggressionens trappsteg -modellen (Cacciatore 2007), lärs följande teman ut

 • Olika känslor och känslan av aggression
 • Våld och sätt att behärska känslor
 • Fär­dig­heter att gräla
 • Att lugna ner sig och slappna av

I boken finns kon­kreta prak­tiska tips, färdiga förslag på lek­tionsplaner, sagor, tips på berät­telser och avs­lapp­nin­göv­ningar samt kopierbara arbetsblad. Des­sutom ger boken forsk­nings­ba­serad kunskap i bety­delsen av att lära ut emo­tio­nella fär­dig­heter åt eleverna.

I for­bild­ningen finns tillgång till Kivi­luotes (fd. Hin­tikka) i januari 2019 utgivna svenskspråkiga Käns­lokort, Styr­kekort, Planch­paket och Skatt­nings­tabell samt Min­ness­pelkort (2019).

opetusmateriaali

Johanna Berlin, peda­gogie magister, klasslärare

+358 404 103 364