JK-Kustannus
ja koulutus Oy

Jaana Kiviluote

Jaana Kiviluote

Utbild­nings­tjänster

Emotionella färdigheter kan läras ut och läras in

De emo­tio­nella fär­dig­he­terna inverkar på hur vi kommer överens med andra män­niskor. De är alltså essen­tiella livs­fär­dig­heter, såväl i var­dagen som i arbets­livet. Med emo­tio­nella fär­dig­heter avses att iden­ti­fiera, namnge, uttrycka och reglera känslor. Barnets och den ungas emo­tio­nella kom­petens har inverkan på hela dess fort­satta liv. Att stärka och stödja kom­pe­tensen har en skyd­dande effekt bland annat för att före­bygga ett risk­be­teende och utslagning hos barnet.

De unika under­vis­nings­ma­te­rialet Känslor och beteende under kon­troll, som PeD, spe­ci­al­klass­lärare Jaana Kivi­luote har utar­betat, grundar sig på både forskning och praktisk erfa­renhet. De är pla­nerade för att både under­lätta och stödja det dagliga arbetet för yrkes­per­soner inom peda­gogik och under­visning.
LÄS MERA

Opettajan käsikirja

Undervisningsmaterial för att utveckla emotionella och interaktionsfärdigheter

Med hjälp av under­vis­nings­ma­te­rialet Känslor och beteende under kon­troll, som JK-Kust­annus ja kou­lutus Oy pro­du­cerat och gett ut, kan du på ett mål­in­riktat, regel­bundet och kon­se­kvent sätt stödja barnens/​elevernas socio­e­mo­tio­nella utveckling. Du kan lära ut en anti­våld­sat­tityd samt hjälpa dem att hitta styrkor både hos sig själva och andra. De prak­tiska under­vis­nings­ma­te­rialet moti­verar och inklu­derar barnen/​eleverna. Ett stort antal lärare runt om i Finland har upplevt att läro­medlen är användbara och funktionella.

Fortbildningarna för personal inom pedagogik och undervisning samt för professionella inom elevvården

På den här sidan hittar du Jaana Kivi­luotes mångsidiga utbud av fort­bild­ningar. Under­vis­nings­pro­grammet Aggres­sionens trappsteg som stöder under­vis­ningen i emo­tio­nella fär­dig­heter, grundar sig på de senaste rönen inom veten­skaplig forskning.
I fort­bild­ningarna Utma­nande situ­a­tioner i skolan/​förskolan – hur ska man bete sig? ligger fokus på den prak­tiska bety­delsen av hur kul­turen på arbets­platsen inverkar på det hur man han­terar olika situ­a­tioner i var­dagen.
Fort­bild­ningarna skräd­darsys enligt kundens öns­kemål. Din arbets­plats kan till exempel beställa en före­läsning eller några lek­tioner, en endags- eller tvådagarsfortbildning.

Koulutus

Elevernas kommentarer om nyttan av lektionerna i emotionell kompetens

+358 404 103 364