Undervisningsmaterial för de högre klasser i den grundläggande utbildningens, unga och vuxna

Undervisningsmaterial för de högre klasser i den grundläggande utbildningens, unga och vuxna

Med hjälp av under­vis­nings­ma­te­rialet Känslor och beteende under kon­troll som JK-Kust­annus ja kou­lutus Oy pro­du­cerat och gett ut kan du på ett mål­in­riktat, regel­bundet och kon­se­kvent sätt stödja de ungas socio­e­mo­tio­nella utveckling, lära dem olika sätt att hantera sina känslor, och en anti­våld­sat­tityd samt hjälpa dem att hitta styrkor hos sig själv och hos andra.

De prak­tiska läro­medlen moti­verar och inklu­derar de unga. Ett stort antal lärare runt om i Finland har upplevt att läro­medlen är användbara och funktionella. 

+358 404 103 364