Sakkunskap

Utbildare, PeD, specialklasslärare och forskare
Jaana Kiviluote

Jaana Kivi­luote (fd. Hin­tikka) dis­pu­terade för dok­tors­graden i peda­gogik vid Åbo uni­ver­sitet år 2016. Kivi­luote har en cirka 30-årig mångsidig erfa­renhet av lära­ryrket. Hon har varit klass­lärare på olika orter i Finland och som klasslös spe­ci­allärare i skolor med elever med invand­rar­bak­grund. De senaste 17 åren har hon under­visat elever som har utma­ningar med sitt käns­loliv och sitt beteende på spe­ci­al­skolan Mikaelin koulu i Åbo. Kivi­luote avlade examen i under­vis­nings­för­valtning 2018.

Sedan år 2015 har Kivi­luote föreläst på Åbo uni­ver­sitet för spe­ci­allä­rar­stu­de­rande och fun­gerat som hand­le­dande lärare då stu­den­terna gör sin praktik. Därtill har hon fun­gerat som arbets­livs­hand­ledare på spe­ci­a­li­se­rings­ut­bild­ningen Hälsa i skolan på Åbo universitet.

Kivi­luote har också erfa­renhet av att hålla fort­bild­ningar via tolkning. År 2017 följde 20 kvinnliga lärare från pri­vat­skolor i Saudi-Arabien Kivi­luotes lektion i emo­tio­nella fär­dig­heter. Där­efter fort­bildade Kivi­luote dem i att bemästra utma­nande situ­a­tioner i klassen.

Jaana Kiviluote

Doktorsavhandling om utvecklingen av elevers känslo- och självreglering

I sin dok­tors­av­handling under­sökte Kivi­luote utveck­lingen av ele­vernas förmåga till känslo- och självre­glering. Hon under­sökte också ele­vernas och lärarnas bedömning och erfa­ren­heter av under­vis­nings­ma­te­rialet Aggres­sionens trappsteg. Aggres­sionens trappsteg -modellen om den emo­tio­nella utveck­lingen har tagits fram av barnpsy­kiater Raisa Cac­ci­atore (www​.rai​sacac​ci​atore​.fi). Kivi­luote har flera års erfa­renhet av att tillämpa under­vis­nings­ma­te­rialet i det prak­tiska undervisningsarbetet.

Fakta och metoder till stöd för den socioemotionella utvecklingen

Syftet med den fort­bildning som Kivi­luote erbjuder är att ge kunskap om bety­delsen av de emo­tio­nella fär­dig­he­terna för indi­videns utveckling, samt att erbjuda metoder för att stöda den emo­tio­nella utveck­lingen. Därtill ger fort­bild­ningen kon­kreta prak­tiska tips för genom­fö­randet under­vis­ningen i emo­tio­nella fär­dig­heter på ett mål­in­riktat, regel­bundet och kon­se­kvent sätt med hjälp att under­vis­nings­pro­grammet Aggres­sionens trappsteg.

Undervisningsmaterial i emotionella och social kompetens

•  De nyaste finsk­språkiga under­vis­nings­ma­te­rialen i emo­tionell och social kom­petens gav Jaana Kivi­luote ut år 2020: ”Tunteet ja käyt­täyty­minen hallintaan yläk­ou­lussa – Opet­tajan käsi­kirja” (”Känslor och beteende under kon­troll i den i den grund­läg­gande utbild­ningens högre klasser -lärar­handbok”, finns ännu inte på svenska), ”Nuorten ja aiku­isten tun­ne­kortit” samt ”Nuorten ja aiku­isten tunne-muisti­pe­li­kortit”, (”Käns­lokort för ung­domar och vuxna” samt ”Känslo-min­nes­spelkort för ung­domar och vuxna” 2020). Mate­rialet som stöder ung­do­marnas väl­mående är avsedda för alla yrkes­per­soner som arbetar med ung­domar och unga vuxna samt alla som är intres­serade av emo­tio­nella fär­dig­heter och av att lära ut dem.

•  I januari 2018 utkom det emot­sedda under­vis­nings­ma­te­rialet i emo­tio­nella och inter­aktiva färdigheter,”Tunteet ja käyt­täyty­minen hallintaan”, som Kivi­luote sam­man­ställt och var för­läggare för. ”Opet­tajan käsi­kirja” (Hin­tikka 2018) som baserar sig på under­vis­nings­pro­grammet ”Aggres­sionens trappsteg” är i huvudsak avsedd att användas i grund­läg­gande utbild­ningens lägre klasser. På svenska utkom under­vis­nings­ma­te­rialet ”Känslor och beteende under kon­troll” och ”Lärar­hand­boken” i januari 2019. Hand­boken är en lät­tanvänd ringpärm, där det bl.a. finns färdiga förslag på lek­tions­planer med mate­ri­altips och upp­gifter för upp­ko­pi­ering för ele­verna i års­kur­serna 1-5. I hand­boken anges målen för lek­tio­nerna, samt tips på hur alla de fyra under­vis­nings­teman kan genom­föras och utvär­deras; Olika känslor och känslan av aggression, Våld och sätt att behärska sina känslor, kunskap att gräla samt att lugna ner sig själv och slappna av.

•  Förutom lärar­hand­boken är de övriga under­vis­nings­ma­te­rialen inom ”Känslor och beteende under kon­troll” : Käns­lokort, Styrkekort, Plansch-paket och Skatt­ningstabell med till­hö­rande sym­bolark som kan färg­läggas samt kopi­erbara ark med smi­lisar. I januari 2019 utgavs Känslo-min­nes­spel­korten 1 och 2, Styrke-min­nes­spel­korten 1 och 2, de svensk­språkiga under­vis­nings­ma­te­rialet samt Var­hais­kas­vat­tajan käsi­kirja (Kivi­luote 2019).

Allt under­vis­nings­ma­terial med bilder, pris­upp­gifter och beställ­nings­an­vis­ningar finns i nät­bu­tiken Läromedlen.  BEKANTA DIG MED LÄROMEDLEN
rgba(112, 128, 207, 0.9)

Tilläggsstudie om att stöda elevernas socioemotionella kompetens

Hösten 2019 har Jaana Kivi­luote påbörjat en post doc. forskning på peda­go­giska fakul­teten vid Åbo uni­ver­sitet med rubriken ”Att stöda ele­vernas socio­e­mo­tio­nella kom­petens med hjälp av under­vis­nings­pro­grammet Aggres­sionens trappsteg”. I under­sök­ningen deltar ca. 400 elever i klas­serna 3 och 4 från skolor i olika delar av landet.

I under­sök­ningen granskar man vilken inverkan de emo­tio­nella- och inter­ak­tions­fär­dig­he­terna, som ele­verna lärt sig med hjälp av under­vis­nings­pro­grammet Aggres­sionens trappsteg, har för ele­vernas socio­e­mo­tio­nella kom­petens. Under forsk­nings­pe­rioden, som räcker 1-3 år under­söker man skilt vilken effekten har varit för elever som får allmänt, inten­si­fierat och sär­skilt peda­go­giskt stöd. Därtill under­söker man hur nyttiga ele­verna respektive lärarna upp­lever att lek­tio­nerna i emo­tionell kom­petens är för ele­verna. Jenny och Antti Wihuris fond har beviljat understöd för forskningen.

Curriculum vitae

Utbildning

 • Examen i under­vis­nings­för­valtning år 2018
 • Peda­gogie doktor (PeD) år 2016, Åbo universitet
 • Spe­ci­al­klass­lärare, spe­ci­allärare år 2003, Jyvä­skylä universitet
 • Peda­gogie magister (PeM), klass­lärare, år 1991, Uleå­borgs uni­ver­sitet, Kajaanin opettajankoulutuslaitos.
 • Stu­dentexamen, Rei­sjärven lukio, år 1986

Utbildare

 • Tunteet ja käyt­täyty­minen hallintaan – Känslor och beteende under kon­troll -fort­bild­ningar för under­vis­nings­per­sonal 2018-2020
 • Fort­bild­ningar som olika kom­muner runt om i Finland beställt. 2017-2020
 • Åbo uni­ver­sitet, insti­tu­tionen för spe­ci­al­pe­da­gogik, före­läs­ningar för spe­ci­allä­rar­stu­de­rande 2015-2020.
 • Fort­bild­ningar som Regi­on­för­valt­nings­verken ordnat för lärare och peda­goger som fun­gerar inom små­barnspe­da­go­giken och den grund­läg­gande undervisningen.
 • Åbo stad, Skolan i rörelse -pro­jektet, Emo­tio­nella fär­dig­heter på ett funk­tio­nellt sätt (2h), för flera olika skolor 2017.

Erfarenhet från undervisningssektorn

 • Åbo stad, spe­ci­al­klass­lärare år 2002-
 • Åbo stad, klasslös spe­ci­allärare, år 2000-2002
 • Tam­merfors stad, klass­lärare, är 1992-2000
 • Rei­sjärvi kommun, klass­lärare, år 1991-1992
 • Rei­sjärvi kommun, ett flertal lärar­vi­kariat såväl på grund­skolans låg- och hög­stadier samt i gym­nasiet, år 1986-1991
 • Rei­sjärvi kommun, insamling och för­be­re­delse av under­vis­nings­ma­terial 10.6.1998-24.8.1998; 1.6.1989-25.7.1989
+358 404 103 364