Fortbildningar

Skräddarsydda fortbildningar för arbetsplatser

De emo­tio­nella fär­dig­he­terna är grund­valen för all vår verk­samhet. Barns och ungas emo­tio­nella kom­petens påverkar hela deras fort­satta liv. Att stärka och stödja kom­pe­tensen har en skyd­dande effekt bl.a. för att före­bygga risk­be­teende och utsla­genhet hos barnet.

Fort­bild­ningarna baserar sig på inne­hållet i det forsk­nings­ba­serade under­vis­nings­pro­grammet Aggres­sionens trappsteg. Fort­bild­ningarna riktar sig till yrkes­per­sonal inom små­barnspe­da­gogik, per­sonal inom peda­gogik och utbildning i såväl de lägre som de högre klas­serna i den grund­läg­gande utbild­ningen, yrkes­per­soner inom elev­vården och barnets föräldrar 

Undervisningsprogrammet som baserar sig på modellen Aggressionens trappsteg (Cacciatore 2007), inkluderar följande teman

 • Olika känslor och känslan av aggression
 • Våld samt olika sätt att hantera sina känslor
 • Fär­dighet att gräla
 • Att lugna ner sig själv och slappna av
opetusmateriaali

Vi skräddarsyr fortbildningar enligt beställarens önskemål

Heldags fortbildning (6 h)

Fort­bild­ningen baserar sig på hand­boken Känslor och beteende under kon­troll (Hin­tikka 2018 / Kivi­luote 2019). Hand­boken är utar­betad enligt grun­derna för nya läro­planen för den grund­läg­gande utbild­ningen eller för planen för små­barnspe­da­gogik. Med hjälp av boken kan du i ditt arbete stödja ele­vernas socio­e­mo­tio­nella utveckling genom att lära ut emo­tio­nella och inter­aktiva fär­dig­heter för dem samt en anti­våld­sat­tityd och hjälpa dem att hitta sina egna styrkor.

Under fort­bild­ningen gör vi oss för­trogna med hur under­vis­nings­ma­te­rialet används och läar oss tillämpa det prak­tiskt i vårt arbete.

Fort­bild­ningen för den grund­läg­gande utbild­ningen kan också ordnas på svenska. Då fun­gerar PeM, klass­lärare Johanna Berlin som fortbildare.

Halvdags fortbildning (3 h)

Lämpar sig utmärkt till exempel som FBA-dagar.

Föreläsning

Lämpar sig utmärkt på kom­mu­nernas FBA-dagar, på sam­ver­kans­dagar mellan hem och skola, och på föräldramöten.

Deltagares kommentarer till Jaana Kiviluotes fortbildningar

Fortbildningar för yrkespersoner inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken

Populära fortbildningar

Förutom de fort­bild­ningar som riktar sig till arbets­plat­serna ordnar vi även fort­bild­nings­dagar för yrkes­per­sonal inom grund­läg­gande utbild­ningen och små­barnspe­da­go­giken. De aktuella och populära fort­bild­ningarna som PeD, spe­ci­al­klass­lärare Jaana Kivi­luote ordnar grundar sig på under­vis­nings­ma­te­rialet Känslor och beteende under kon­troll som utar­betats utifrån den nya läro­planen. På fort­bild­ningen får du en bok med under­vis­nings­ma­terial som behandlar emo­tio­nella fär­dig­heter samt en intro­duktion till hur du använder den och tillämpar den i prak­tiken i ditt eget arbete.

opetusmateriaali

Undervisningsmaterial till stöd för elevernas socioemotionella utveckling

Med hjälp av mate­rialet kan du upp­fylla de krav som läro­planen ställer på under­vis­ningen av emo­tionell och social kom­petens. Böc­kerna inne­håller färdiga förslag på lek­tions­planer som du i ditt arbete kan använda till stöd för ele­vernas socio­e­mo­tio­nella utveckling då du lär ut emo­tio­nella och sociala fär­dig­heter, en anti­våld­sat­tityd och hjälper ele­verna att hitta sina egna styrkor. Lek­tio­nerna i emo­tionell kom­petens är lätta att omsätta i prak­tiken, sam­tidigt som de för ele­verna är moti­ve­rande, inklu­de­rande och akti­ve­rande. Mate­rialet syftar även till att stärka ele­vernas själv­känsla och väl­be­fin­nande. Såväl studier som gjorts på mate­rialet som elevers och lärares erfa­ren­heter av de har varit uppmuntrande

Kort till stöd för lärandet av sociala och emotionella färdigheter

På fort­bild­ningen fås Käns­lo­korten och Känslo-min­nes­spelkort som Kivi­luote gav ut i januari 2020. Korten riktar sig till unga och vuxna och är avsedda som stöd lärandet av emo­tio­nella och sociala fär­dig­heter. På fort­bild­ningarna fås även Käns­lo­korten, Styrke­korten, Plansch­pa­ketet och skatt­ningsta­bellen från januari 2018, samt Känslo- och Styrke-min­nes­spel­korten från 2019.

Bekanta dig med och anmäl dig till fortbildningarna

Se fortbildningsorterna och tiderna för fortbildningarna och anmäl dig!

KÄNSLOR OCH BETEENDE UNDER KONTROLL -fortbildning för yrkespersonal inom den grundläggande undervisningens högre klasser

Fortbildningens pris

Pris 135 € / del­tagare + moms 24%

Fortbildningens innehål

 • Mate­ri­al­boken Känslor och beteende under kon­troll i den grund­läg­gande under­vis­ningens högre klasser (värde 55,00€) (inne­håller kon­kreta tips, färdiga förslag på lek­tions­planer, sagor, tips på berät­telser och avslapp­nings­öv­ningar samt kopi­erbara upp­giftsblad. Dessutom ger boken forsk­nings­ba­serad fakta om bety­delsen av att lära ele­verna emo­tio­nella färdigheter.)
 • ori­en­tering i att använda materialet
 • morgon- och efter­mid­dag­s­kaffe samt lunch.
opetusmateriaali

KÄNSLOR OCH BETEENDE UNDER KONTROLL-
fortbildning för yrkespersonal inom den grundläggande undervisningens lägre klasser

Fortbildningens pris

Pris 125 € / del­tagare + moms 24%

Fortbildningens innehåll

 • Mate­ri­al­boken Känslor och beteende under kon­troll (värde 51,50€) (inne­håller kon­kreta tips, färdiga förslag på lek­tions­planer, sagor, tips på berät­telser och avslapp­nings­öv­ningar samt kopi­erbara upp­giftsblad. Dessutom ger boken forsk­nings­ba­serad fakta om bety­delsen av att lära ele­verna emo­tio­nella färdigheter.)
 • ori­en­tering i att använda materialet
 • morgon- och efter­mid­dag­s­kaffe samt lunch.
opetusmateriaali

KÄNSLOR OCH BETEENDE UNDER KONTROLL INOM SMÅBARNSFOSTRAN -fortbildning för personal inom småbarnsfostran

Fortbildningens pris

Pris 135 €/ del­tagare + moms 24%

Fortbildningens innehåll

 • Mate­ri­al­boken Känslor och beteende under kon­troll inom små­barns­fostran + en CD (värde 59,50€)*
 • ori­en­tering i att använda materialet
 • morgon- och efter­mid­dag­s­kaffe samt lunch.

* Boken inne­håller färdiga stunder för emo­tio­nella fär­dig­heter för 4-5 och 5-6 -åringar samt dra­ma­pe­dagog Sini Aromaas bok ”Remukylän lapset -draa­ma­ta­ri­na­tu­okiot 5–6 -vuo­ti­aille”. Med boken kommer CD-skivan Rotta Mokoma (Timo Nis­sinen 2015) som inne­håller till sagorna länkade sång­lekar som entu­si­as­merar barnen. Dessutom inne­håller boken färdiga kopi­erbara botten och sagor samt tips för avslapp­nings­öv­ningar. Boken inne­håller också forsk­nings­ba­serad fakta om bety­delsen av att lära barn emo­tio­nella färdigheter.

opetusmateriaali

UTMANANDE SITUATIONER I SKOLORNA – HUR SKA MAN HANDLA? – fortbildning

I skol­var­dagen möter man ibland situ­a­tioner som kan kännas utmanade och som därmed ökar belast­ningen i under­vis­ningen.
Under fort­bild­nings­dagen går man igenom kon­kreta och fun­ge­rande hand­lingssätt och -modeller för arbets­platsen med hjälp av vilka per­sonal inom fostran och utbildning kan stöda ele­vernas skolgång och ele­vernas vård­nads­havare med barnets bästa som utgångspunkt.

Teman som behandlas under fortbildningen

 • En elev som beter sig hotande eller aggressivt
 • Elevens olämpliga språkbruk och ett non­chalant / arrogant fför­håll­ningssätt till givna upp­gifter och anvisningar
 • Elevens oklara och olovliga frånvaro
 • Kon­flikter mellan elever och att reda upp dem
 • Utma­nande sam­arbete med vårdnadshavarna

Fortbildningens pris

Pris 105 € / del­tagare + moms 24 %

Fortbildningens innehåll

 • Utskrivbart fort­bild­nings­ma­terial
 • Morgon- och efter­mid­dag­s­kaffe samt lunch

Fortbildning på svenska

UPPFOSTRINGS- OCH UNDERVISNINGSPERSONAL INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UNDERVISNINGENS LÄGRE KLASSER

Känslor och beteende under kontroll -fortbildning för uppfostrings- och undervisningspersonal inom den grundläggande undervisningens lägre klasser

Emo­tio­nella fär­dig­heter kan läras ut och läras in! De emo­tio­nella fär­dig­he­terna utgör grunden för all vår verk­samhet. Barnets och den ungas emo­tio­nella kom­petens påverkar hela hennes senare lev­nadslopp. Att stärka och stöda kom­pe­tensen har en skyd­dande bety­delse bl.a för att före­bygga risk­be­teende och utslag­nings­ut­veckling hos barnet. I den aktuella och populära Känslor och beteende under kon­troll – fort­bild­ningen får du den nya, enligt den nya läro­planen anpassade, svensk­språkiga under­vis­nings­ma­te­ri­al­boken i emo­tio­nella fär­dig­heter, Känslor och beteende under kon­troll (Kivi­luote, 2019), samt en intro­duktion i använd­ningen av mate­rialet. Som svensk­språkig utbildare fun­gerare peda­gogie magister, klass­lärare Johanna Berlin. 

Pris 150,00 € / deltagare + moms 24%

Fort­bild­ningen inne­håller, förutom under­vis­nings­ma­te­ri­al­boken (värde 63,00 €), morgon- och efter­mid­dag­s­kaffe samt lunch.

Fortbildningens innehåll

Fort­bild­ningen grundar sig på boken Känslor och beteende under kon­troll (Kivi­luote, 2019), som är utar­betad enligt den nya läro­planen. Med hjälp av boken kan du i ditt arbete stöda ele­vernas socio­e­mo­tio­nella utveckling genom att lära dem emo­tio­nella fär­dig­heter och inter­ak­tions­fär­dig­heter, anti­våld­sat­tityd, samt hjälpa ele­verna att hitta sina egna styrkor. I fort­bild­ningen sätter vi oss i prak­tiken in i använd­ningen av läro­medlet och tillämp­ningen av den i det egna arbete. 

I Undervisningsprogrammet, som baserar sig på Aggressionens trappsteg -modellen (Cacciatore 2007), lärs följande teman ut

 • Olika känslor och känslan av aggression
 • Våld och sätt att behärska känslor
 • Fär­dig­heter att gräla
 • Att lugna ner sig och slappna av

I boken finns kon­kreta prak­tiska tips, färdiga förslag på lek­tions­planer, sagor, tips på berät­telser och avslapp­nin­göv­ningar samt kopi­erbara arbetsblad. Dessutom ger boken forsk­nings­ba­serad kunskap i bety­delsen av att lära ut emo­tio­nella fär­dig­heter åt eleverna.

I for­bild­ningen finns tillgång till Kivi­luotes (fd. Hin­tikka) i januari 2019 utgivna svensk­språkiga Käns­lokort, Styrkekort, Plan­ch­paket och Skatt­ningstabell samt Min­nes­spelkort (2019).

opetusmateriaali

Johanna Berlin, peda­gogie magister, klasslärare

+358 404 103 364