Oppivelvollisuuden pidentäminen ei ole ratkaisu!

Oppi­vel­vol­li­suuden piden­tä­minen ei ole rat­kaisu Hal­li­tuksen on ajanut voi­mak­kaasti oppi­vel­vol­li­suuden uudis­ta­mista, jossa on tar­koitus nostaa oppi­vel­vol­li­suusikä nykyi­sestä 16 ikä­vuo­desta 18 ikä­vuoteen. Asiaa perus­tellaan mm. sillä, että tällä het­kellä ilman toisen asteen tut­kintoa jää noin 15 % ikä­luo­kasta. Ilman amma­til­lista tut­kintoa nuoren on vaikea työl­listyä. Hal­li­tuksen esitys on kui­tenkin saanut paljon kri­tiikkiä niin kan­san­edus­ta­jilta kuin lukuisilta […]

+358 404 103 364