Haastavat tilanteet koulussa - miten toimia? -verkkokoulutus (3h)

Kou­lutyön arjessa jou­dutaan toi­sinaan koh­taamaan tilan­teita, jotka saat­tavat tuntua haas­ta­vilta ja siten myös lisäävät ope­tustyön kuormittavuutta. 

Miten toimia, kun oppilas käyt­täytyy uhkaa­vasti tai aggres­sii­vi­sesti tai oppilaan kie­len­käyttö on epä­asial­lista ja käytös yli­mie­listä aikuisia kohtaan? Mitä tehdä, kun oppi­laalla on jat­ku­vasti epä­selviä tai luvat­tomia pois­saoloja? Miten koulu voi tukea oppi­lasta myö­häs­ty­misten ja koti­teh­tävien lai­min­lyöntien osalta? Miten toimia, kun yhteistyö huol­tajien kanssa on haastavaa? 

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja

  •  Uhkaa­vasti tai aggres­sii­vi­sesti käyt­täytyvä oppilas tai aikuinen
  • Oppilaan epä­asial­linen kie­len­käyttö ja välin­pi­tä­mätön / yli­mie­linen suh­tau­tu­minen annet­tuihin teh­täviin ja        ohjeisiin 
  • Koti­teh­tävien jatkuva laiminlyönti
  • Oppilaan epä­selvät tai luvat­tomat poissaolot
  • Läk­sy­tun­ti­jär­jes­telmä koulun tukitoimena
  • Haas­teel­linen yhteistyö huol­tajien kanssa

Koulutuksen hinta

95,00 € + alv. 24 % / osallistuja

Koulutus sisältää

  •  tulos­tet­tavan kou­lu­tuksen diamateriaalin

Ilmoittaudu koulutukseen

+358 404 103 364