Dataskyddsmeddelande

Detta är ett register- och data­skydds­med­de­lande enligt EU:s all­männa data­skydds­för­ordning (GDPR).

 

Registrets namn

 

JK- Kust­annus ja kou­lutus Oy:s kundregister

 

Regis­ter­an­svarig

 

JK-Kust­annus ja kou­lutus Oy, FO-nummer: 2876289-1

 

Ansvars­person för registerärenden

 

Jaana Kivi­luote, verk­stäl­lande direktör

 

Syftet med registret

 

Syftet med registret är att fungera som JK-Kust­annus ja kou­lutus Oy:s kundregister.

 

Upp­gif­terna kan användas till föl­jande ändamål:

 

  • Skötsel av kundrelationen
  • Leverans av beställningar

 

Ordi­narie uppgiftskällor

 

Huvud­saklig upp­giftskälla är kunden själv. Upp­gifter kan också inhämtas från myn­dighets- och han­dels­re­gistret samt gemen­samma samarbetspartners.

 

Registrets infor­ma­tions­in­nehåll

 

Registret inne­håller i huvudsak upp­gifter om sig som kun­derna själv gett JK-Kust­annus ja kou­lutus Oy.

 

Registret kan inne­hålla bland annat föl­jande uppgifter

 

  • Per­sonens namn
  • E-post­a­dress
  • Tele­fon­nummer
  • Adress
  • Och andra upp­gifter som kunden gett om sig själv

 

Regel­mässigt utgi­vande av uppgifter

 

På kundens med­gi­vande kan upp­gifter ges ut åt kundens och JK-Kust­annus ja kou­lutus Oy:s gemen­samma sam­ar­bets­partners för att leverera de pro­dukter och tjänster som kunden beställt.

 

Upp­gifter gäl­lande fak­tu­rering kan över­låtas åt betalningsförmedlare.

 

Upp­gifter ges inte ut åt tredje part inom eller utanför EU.

 

Upp­gifter kan över­låtas åt myn­dig­heter om dessa framför en begäran som grundar sig på lag.

 

Registrets prin­ciper för skydd

 

Manuellt material

 

Upp­gif­terna för­varas inte som fysiska exemplar frånsett bok­föring, som bara skilt utsedda arbets­tagare på JK- Kust­annus ja kou­lutus Oy:s och bok­förare har tillgång till. Dessa omfattas av tystnadsplikt.

 

Upp­gifter lagrade i informationshanteringssystem

 

Upp­gif­terna överförs med SSL-skyddad förbindelse

De elektro­niska upp­gif­terna är skyddade med brandmur. Bara skilt utsedda arbets­tagare på JK-Kust­annus ja kou­lutus har tillgång till registret. Arbets­ta­garna iden­ti­fieras med använ­darnamn och lösenord. Upp­gif­terna behandlas kon­fi­den­tiellt och de får inte över­låtas åt andra än den som i sitt arbete behöver dem. Dessa omfattas av tystnadsplikt.

 

Rätt till granskning och förbud av uppgifter

 

Den regi­strerade har rätt att granska vilka upp­gifter som lagrats om hen i per­son­upp­gifts­re­gistret. En skriftlig och under­tecknad begäran bör sändas till ansvars­per­sonen för registerärenden.

 

Rätten till granskning är avgiftsfri högst en gång per år.

 

För­va­ringstid för uppgifter

 

Vi för­varar per­son­upp­gif­terna bara den tid som är nöd­vändig för behandling av typen an per­son­upp­gifter och syftet för att behandla dem.

 

Cookies

Denna nätsida använder cookies. Cookies är små text­filer som vår nät­tjänst pro­du­cerar, dessa sparas i minnet på din webb­läsare om den tillåter det. Med hjälp av cookies kan vi ana­lysera de tjäns­te­be­gäran som du gjort på vår nät­tjänst, indi­vi­du­a­lisera sidan då du använder dina val och inställ­ningar, samt på grundval av dem pro­ducera indi­vi­duella tjänster.

 

Med hjälp av inställ­ningarna på din webb­läsare välja att inte god­känna cookies eller ta bort cookies. Det påverkar dock vår möj­lighet att pro­ducera indi­vi­duella, kva­li­tativa nättjänster.

+358 404 103 364