Toimitusehdot

YRITYS JK-Kust­annus ja kou­lutus Oy 2876289-1 (jäl­jempänä verk­kokauppa) myy tuot­teita yksi­ty­ishen­kilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toi­mi­tu­sehtojen ja hin­tojen muu­toksiin. Tuot­teiden hinnat sisäl­tävät arvonlisäveron.

Verk­kokaupan yhteystiedot

Säh­kö­posti: jaana@​jaanakiviluote.​fi
Puhelin: +358 40 410 3364
Postio­soite: Myl­lymä­entie 6 as 2, 20810 Turku

Tilaa­minen

Tilattavat tuotteet valitaan koti­sivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähe­tetään mak­samalla ostoskorin sisältö verk­kokaupan kas­sa­to­i­min­nossa. Teh­dessäsi tilauksen hyväksyt nämä toi­mi­tu­sehdot, tuot­teiden hinnat sekä toi­mi­tus­kulut. Mikäli tilaus­het­kellä annetaan säh­kö­postio­soite, tilauksesta lähe­tetään tilaus­va­hvistus säh­kö­po­stitse. Tilaus­va­hvistuksesta ilme­nevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Mak­sa­minen

Verk­kokaupan maksuvälit­täjänä toimii Bambora PayForm (Pay­byway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekis­teröity Finans­si­val­vonnan ylläpitämään maksu­lai­tos­re­kis­teriin. Mak­sa­miseen siir­rytään Bam­boran verk­ko­pal­velun kautta ja tili­ot­teella ja las­kulla maksun saajana näkyy Bambora tai Pay­byway Oy. Bambora välittää maksut verk­kokaup­pi­aalle. Mak­sa­minen on tur­vallista, sillä kaikki maks­u­ta­pahtumaa koskevat tiedot väli­tetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulko­pu­o­linen taho näe maks­u­ta­pahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verk­kokaupan asi­akkaan ja verk­kokaupan välille. Verk­kokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liit­tyvät velvoitteet.

Lue lisää Bam­bo­rasta: https://​www​.bambora​.com

Maks­utavat

PayForm-pal­velun kautta voit maksaa verk­ko­pank­ki­tun­nuksilla, lom­pa­kolla, maksu­kor­teilla (credit/​debit), las­kulla tai osamaksulla. Käy­tet­tä­vissä ovat seu­raavat maks­utavat: Osu­uspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Sää­stö­pankki, Sää­stö­pankki, Aktia, Pai­kal­li­so­su­uspankit, S-Pankki, Han­dels­banken, Ålands­banken, Mobi­lePay, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, Mas­terCard- ja Debit Mas­terCard -kortit, sekä Jousto ja Euroloan.

Mobi­lePay: Voit maksaa Mobi­lePay-lom­pa­kollasi mikäli olet sal­linut verk­kokau­poissa mak­sa­misen sovel­luksen ase­tuksista. Mobi­lePay-lom­pa­kolla suo­ri­tetut maksut velo­i­tetaan lom­pakkoon lii­te­tyltä maksu­kor­tilta. Mikäli maksun velo­it­ta­minen maksu­kor­tilta epäon­nistuu, Mobi­lePay-lom­pa­kolla mak­sa­minen ei ole mah­dol­lista verkkokaupassa.

Jousto: Voit maksaa Jousto Las­kulla tai Osamaksulla yli 4000 suo­ma­lai­sessa verk­kokau­passa. Las­kulla saat 14 vrk maksu­aikaa (las­kutusmaksu 4,90 eur) ja Osamaksulla max. 12 kk maksu­aikaa (las­kutusmaksu 4,90 eur ja kuukau­si­korko 2,42 %). Lisä­ti­etoja Joustosta oso­it­teessa www​.jousto​.com

Euroloan: Euroloan Las­kulla saat tilaamasi tuotteet ennen mak­sa­mista ja 14 päivää koro­tonta maksu­aikaa. Voit myös halu­tessasi muuttaa laskun käte­västi osamaksuksi. Euroloan Osamaksulla mak­saessasi voit valita itsellesi sopivan maksuajan (3 kk, 6 kk, 12 kk, 24 kk) ja saat tilaamasi tuotteet ennen mak­sa­mista. Voit myös milloin tahansa maksaa koko summan ker­ralla ilman lisäkuluja. Euroloan Laskun tai Osamaksun voivat valita maks­uta­vaksi Suo­messa asuvat, yli 20-vuo­tiaat asi­akkaat. Maks­utapa on mah­dol­linen 10–2000 euron ostok­sille. Osamaksu las­ku­tetaan 30 päivän välein, ja esi­mer­kiksi arvoltaan 1500 euron ostoksen todel­linen vuo­si­korko on 27,9 % maksuajan ollessa 12 kk (sis. korko, las­kutuslisä ja avausmaksu). Raho­i­tuspal­velul­lemme on myön­netty Avainlippu takeeksi koti­mai­sesta laa­dusta. Lisä­ti­etoja Euro­lo­a­nista oso­it­teessa www​.euroloan​.fi/​l​u​o​t​o​t​/​l​a​s​k​u​j​a​o​s​a​m​a​ksu

Euroloan Con­sumer Finance Oyj:llä on oikeus tar­kastaa Euroloan Las­kulla tai Osamaksulla maksavan asi­akkaan luotto- ja oso­i­te­tiedot ja myöntää tai evätä luotto niiden perus­teella. Euroloan Con­sumer Finance Oyj (2159120-9) on vuo­desta 2007 asti toi­minut suo­ma­lainen raho­i­tu­salan yritys.

Bambora PayForm -mak­su­pal­velun yhteystiedot

Bambora PayForm, Pay­byway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Säh­kö­posti: payform@​bambora.​com
Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
Postio­soite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Toi­mitus

Tilauksia posti­tetaan arkipä­i­visin. Varas­tosta toi­mi­tettavien tuot­teiden toi­mi­tu­saika on yleensä 3-5 arkipäivää. Mikäli toi­mi­tettavat tuotteet ovat tilaustu­ot­teita, toi­mi­tu­saika on yleensä 1-3 viikkoa. Toi­mi­tus­kulut määräytyvät valitun toi­mi­tustavan, mah­dol­listen lisä­pal­velujen, tilauksen painon ja koon mukaan. Näet toi­mi­tus­kulut verk­kokaupan kas­sa­to­i­min­nossa ennen tilauksen lopul­lista hyväksymistä.

Mikäli tuote on kadonnut tai vio­ittunut toi­mi­tuksen aikana, tulee tästä ilmoittaa viipy­mättä, mutta kui­tenkin 14 vuo­rokauden kuluessa verk­kokau­palle. Toi­mi­tuksessa vio­ittu­neista pake­teista tulee viipy­mättä ilmoittaa toi­mi­tuksesta vas­tan­neelle yhtiölle.

Palautukset

Verk­kokaupan asi­ak­kaalla on kulut­ta­jan­su­o­jalain mukainen 14 vuo­rokauden vaihto- ja palautu­so­ikeus. Asi­ak­kaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Palau­tettavat tai vaih­dettavat tuotteet tulee olla alku­pe­rä­is­pakkauksessa ja myyn­tikun­toisia. Halu­tessasi palauttaa tai vaihtaa tuot­teita, ota ensin yhteyttä verk­kokauppaan ja kysy palautu­so­h­jeita. Lii­täthän palautukseen mukaan nimesi, yhteys­ti­etosi sekä tili­nu­merosi mah­dol­lista maksun­pa­lautusta varten.

Tilauksen peru­ut­ta­minen, vir­he­vastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauksen toi­mi­tusta tilauksen voi peru­uttaa kir­jal­li­sella ilmoi­tuksella sähköpostitse.

Verk­kokau­palla on laki­sää­teinen vir­he­vastuu myy­dyistä tuot­teista. Rekla­maa­ti­o­ta­pa­uksissa pyydämme olemaan yhtey­dessä asi­a­kas­pal­veluumme. Kulut­ta­jalla on oikeus viedä mah­dol­liset rii­ta­ti­lanteet kulut­ta­ja­ri­i­talaut­a­kunnan ratkaistavaksi.

+358 404 103 364