Toimitusehdot

Toi­mi­tusehdot

YRITYS JK-Kus­tannus ja kou­lutus Oy 2876289-1 (jäl­jempänä verk­ko­kauppa) myy tuot­teita yksi­tyis­hen­ki­löille Suomeen. Pidä­tämme oikeuden toi­mi­tuseh­tojen ja hin­tojen muu­toksiin. Tuot­teiden hinnat sisäl­tävät arvon­li­sä­veron.

Verk­ko­kaupan yhteys­tiedot
Säh­kö­posti: jaana@​jaanakiviluote.​fi
Puhelin: +358 40 410 3364
Pos­tio­soite: Myl­ly­mäentie 6 as 2, 20810 Turku

Tilaa­minen
Tilat­tavat tuotteet valitaan verk­ko­si­vuilla lisää­mällä ne ostos­koriin. Tilaus lähe­tetään mak­sa­malla ostos­korin sisältö verk­ko­kaupan kas­sa­toi­min­nossa. Teh­dessäsi tilauksen hyväksyt nämä toi­mi­tusehdot, tuot­teiden hinnat sekä toi­mi­tus­kulut. Mikäli tilaus­het­kellä annetaan säh­kö­pos­tio­soite, tilauk­sesta lähe­tetään tilaus­vah­vistus säh­kö­pos­titse. Tilaus­vah­vis­tuk­sesta ilme­nevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Mak­sa­minen
Verk­ko­kaupan mak­su­vä­lit­täjänä toimii Visma Pay (Pay­byway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekis­te­röity Finans­si­val­vonnan yllä­pi­tämään mak­su­lai­tos­re­kis­teriin. Mak­sa­miseen siir­rytään Visma Payn verk­ko­pal­velun kautta ja tiliot­teella ja las­kulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Pay­byway Oy. Visma Pay välittää maksut verk­ko­kaup­pi­aalle. Mak­sa­minen on tur­val­lista, sillä kaikki mak­su­ta­pah­tumaa kos­kevat tiedot väli­tetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulko­puo­linen taho näe mak­su­ta­pah­tuman tietoja. Kauppa syntyy verk­ko­kaupan asiakkaan ja verk­ko­kaupan välille. Verk­ko­kaupan vas­tuulla ovat kaikki kauppaan liit­tyvät vel­voitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://​www​.visma​.fi/​v​i​s​m​a​p​ay/

 

Maksutavat

Visma Pay -pal­velun kautta voit maksaa verk­ko­pank­ki­tun­nuk­silla, lom­pa­kolla, mak­su­kor­teilla (credit/​debit), las­kulla tai osa­mak­sulla. Käy­tet­tä­vissä ovat seu­raavat mak­su­tavat: Osuus­pankki, Nordea, Danske Bank, Oma Sääs­tö­pankki, Sääs­tö­pankki, Aktia, Pai­kal­li­so­suus­pankit, S-Pankki, Han­dels­banken, Ålands­banken, Mobi­lePay, Mas­terpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, Mas­terCard- ja Debit Mas­terCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yri­tyk­selle.

Mobi­lePay: Voit maksaa Mobi­lePay-lom­pa­kollasi mikäli olet sal­linut verk­ko­kau­poissa mak­sa­misen sovel­luksen ase­tuk­sista. Mobi­lePay-lom­pa­kolla suo­ri­tetut maksut veloi­tetaan lom­pakkoon lii­te­tyltä mak­su­kor­tilta. Mikäli maksun veloit­ta­minen mak­su­kor­tilta epä­on­nistuu, Mobi­lePay-lom­pa­kolla mak­sa­minen ei ole mah­dol­lista verk­ko­kau­passa.

Pivo: Käyt­tö­ehdot ovat tar­jolla Pivon sivuilla: https://​pivo​.fi/​k​a​y​t​t​o​e​h​d​o​t​/​p​i​v​o​n​-​k​a​y​t​t​o​e​h​d​ot/

Jous­to­lasku ja osa­maksu on koti­mainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja tur­val­li­sesti. Jousto on tar­koi­tettu yksi­tyis­hen­ki­löille, jotka ovat hoi­taneet raha-asiansa moit­teet­to­masti. Jous­tolla saat 30 vuo­ro­kautta koro­tonta ja kulu­tonta mak­suaikaa. Laskun saa­tuasi voit päättää mak­satko sen kokonaan vai osissa. Osa­mak­sulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/​kk. Jousto osa­maksun kus­tan­nukset ovat 3,90 eur/​kk ja 19,90%:n luot­to­korko. Voit maksaa Jous­tolla 30–3000 euron ostoksia. Luo­ton­myön­täjänä toimii Aurajoki Nordic Oy.
Lue lisää Jous­tosta osoit­teessa www​.jousto​.com.

Visma Pay -mak­su­pal­velun yhteys­tiedot
Visma Pay, Pay­byway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Säh­kö­posti: helpdesk@​vismapay.​com Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16) Pos­tio­soite: Laserkatu 6, 53850 Lap­peen­ranta

Toi­mitus
Tilauksia pos­ti­tetaan arki­päi­visin. Varas­tosta toi­mi­tet­tavien tuot­teiden toi­mi­tusaika on yleensä 3-5 arki­päivää. Mikäli toi­mi­tet­tavat tuotteet ovat tilaus­tuot­teita, toi­mi­tusaika on yleensä 1-3 viikkoa. Toi­mi­tus­kulut mää­räy­tyvät valitun toi­mi­tus­tavan, mah­dol­listen lisä­pal­ve­lujen, tilauksen painon ja koon mukaan. Näet toi­mi­tus­kulut verk­ko­kaupan kas­sa­toi­min­nossa ennen tilauksen lopul­lista hyväk­sy­mistä. Mikäli tuote on kadonnut tai vioit­tunut toi­mi­tuksen aikana, tulee tästä ilmoittaa vii­py­mättä, mutta kui­tenkin 14 vuo­ro­kauden kuluessa verk­ko­kau­palle. Toi­mi­tuk­sessa vioit­tu­neista pake­teista tulee vii­py­mättä ilmoittaa toi­mi­tuk­sesta vas­tan­neelle yhtiölle.

Palau­tukset
Verk­ko­kaupan asiak­kaalla on kulut­ta­jan­suo­jalain mukainen 14 vuo­ro­kauden vaihto- ja palau­tusoikeus. Asiak­kaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Palau­tet­tavat tai vaih­det­tavat tuotteet tulee olla alku­pe­räis­pak­kauk­sessa ja myyn­ti­kun­toisia. Halu­tessasi palauttaa tai vaihtaa tuot­teita, ota ensin yhteyttä verk­ko­kauppaan ja kysy palau­tus­oh­jeita. Lii­täthän palau­tukseen mukaan nimesi, yhteys­tietosi sekä tili­nu­merosi mah­dol­lista mak­sun­pa­lau­tusta varten.

Tilauksen peruut­ta­minen, vir­he­vastuu ja rekla­maatiot
Ennen tilauksen toi­mi­tusta tilauksen voi peruuttaa kir­jal­li­sella ilmoi­tuk­sella sähköpostitse.

Verk­ko­kau­palla on laki­sää­teinen vir­he­vastuu myy­dyistä tuot­teista. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sissa pyy­dämme olemaan yhtey­dessä asia­kas­pal­ve­luumme. Kulut­ta­jalla on oikeus viedä mah­dol­liset rii­ta­ti­lanteet kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kunnan ratkaistavaksi.

+358 404 103 364