Tämä tiivis opas­kir­janen lapsen ja nuoren tunne-elämän tuke­mi­sesta, haas­tavien tun­teiden koh­taa­mi­sesta ja itse­tunnon vah­vis­ta­mi­sesta on syn­tynyt lukuisten van­hempien toi­veesta. Monet heistä ovat toi­voneet voi­vansa vielä van­hem­pai­nillan luentoni jälkeen kotona palata tär­keiksi koke­miinsa asioihin omien las­tensa kanssa. Oppaassa esi­tetyt asiat perus­tuvat tut­ki­mus­tietoon. Toivon, että kon­kreet­tisten esi­merkkien avulla saat omaan arkeesi ja kas­va­tus­teh­tä­vääsi vinkkejä ja keinoja, miten kohdata ja olla vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa lasten ja nuorten kanssa raken­ta­vasti, aidosti ja arvos­ta­vasti. Opas on tar­koi­tettu van­hem­mille, iso­van­hem­mille sekä kai­kille lasten ja nuorten parissa työs­ken­te­le­ville sekä tunne-elämän tasa­pai­noisen kehi­tyksen vah­vis­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille.   Toivon sinulle hyviä luku­hetkiä ja onnis­tu­misen koke­muksia. Voimia ja jak­sa­mista tär­keään kasvatustehtävääsi! 
+358 404 103 364