Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Haastavat tilanteet varhaiskasvatuksessa -miten toimia? -verkkokoulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

11.3.2021 klo 09:00 - 12:00

93,00€

Var­hais­kas­va­tustyön arjessa jou­dutaan toi­sinaan koh­taamaan tilan­teita, jotka saat­tavat tuntua haas­ta­vilta ja siten myös lisäävät ammat­ti­laisten työn kuor­mit­ta­vuutta. Miten toimia, kun lapsi käyt­täytyy uhkaa­vasti tai aggres­sii­vi­sesti tai lapsen kie­len­käyttö on sopi­ma­tonta tai muutoin huo­les­tut­tavaa? Miten toimia, kun yhteistyö huol­tajien kanssa on haastavaa?

Ajan­koh­tai­sessa ja suuren suosion saa­neessa KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja, tun­ne­tai­to­kou­luttaja Jaana Kivi­luotteen pitä­mässä kou­lu­tuk­sessa pereh­dytään lapsen tunne-elämän kehit­ty­miseen vai­kut­taviin asioihin ja tunne-elämän tuke­misen kei­noihin. Lisäksi kou­lutus tarjoaa tietoa eri tem­pe­ra­ment­ti­tyy­peistä, var­hais­kas­vat­tajan eri­lai­sista vuo­ro­vai­ku­tus­ta­voista ja miten eri­lai­sissa haas­ta­vissa tilan­teissa olisi hyvä toimia. Miten työyh­teisön toi­min­ta­kult­tuuria ja arjen käy­täntöjä voisi tehostaa haas­tavien tilan­teiden ennal­taeh­käi­se­mi­seksi ja mitä olisi hyvä huo­mioida, kun ns. tilanne on jo päällä?

Kivi­luote on toi­minut noin 30 vuoden ajan ope­tus­teh­tä­vissä, mm. luo­kan­opet­tajana, laaja-alaisena eri­tyi­so­pet­tajana sekä eri­tyis­luo­kan­opet­tajana etenkin tunne-elämän ja käyt­täy­ty­misen haas­teita omaavien lasten parissa. Koke­musta on kart­tunut myös haas­teel­li­sesta yhteis­työstä huol­tajien kanssa. Kivi­luote on kou­lut­tanut jo pitkään sekä var­hais­kas­va­tuksen että perus­o­pe­tuksen hen­ki­löstöä eri alue­hal­lin­to­vi­ras­tojen, kuntien, päi­vä­kotien, kou­lujen ja yhtei­söjen tilaa­missa kou­lu­tuk­sissa sekä itse jär­jes­tä­missään koulutuksissa.

Osal­lis­tujien kom­mentteja Jaana Kivi­luotteen verkkokoulutuksista:

”Kiitos kou­lut­ta­jalle! Oli erin­omainen kou­lutus näin etä­näkin 😊

”Kiitos antoi­sasta päi­västä! Uskon saa­neeni paljon hyvää mate­ri­aalia työhöni.”

”Kiitos hyvästä täs­mä­lääk­keestä akuuttiin tilanteeseen.”

Katso tar­kemmat tiedot, kou­lu­tuksen sisältö sekä ilmoit­tau­tu­mis­ohjeet liit­teestä! Toimi nopeasti ja varaa paikkasi! 

Kou­lu­tus­ter­veisin,

Jaana Kivi­luote, KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja, kouluttaja

JK-Kus­tannus ja kou­lutus Oy

 

 

-Sydä­mellä ja ammat­ti­tai­dolla -                                         Tie­to­suoja: www​.jaa​na​ki​vi​luote​.fi /​tietosuojaseloste

Tiedot

Päivämäärä:
11.3.2021
Aika:
09:00 - 12:00
Hinta:
93,00€
Tapahtumaluokka:

Järjestäjä

JK-Kustannus ja koulutus Oy
Puhelin:
0404103364
Sähköposti:
jaana@jaanakiviluote.fi
Näytä Järjestäjä WWW-sivusto

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available
+358 404 103 364