Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Haastavat tilanteet koulussa - miten toimia? -verkkokoulutus (3h)

9.3.2021 klo 08:30 - 11:30

118,00€

Kou­lutyön arjessa jou­dutaan toi­sinaan koh­taamaan tilan­teita, jotka saat­tavat tuntua haas­ta­vilta ja siten myös lisäävät ope­tustyön kuormittavuutta.

Miten toimia, kun oppilas käyt­täytyy uhkaa­vasti tai aggres­sii­vi­sesti tai oppilaan kie­len­käyttö on epä­asial­lista ja käytös yli­mie­listä aikuisia kohtaan? Mitä tehdä, kun oppi­laalla on jat­ku­vasti epä­selviä tai luvat­tomia pois­saoloja? Miten koulu voi tukea oppi­lasta myö­häs­ty­misten ja koti­teh­tävien lai­min­lyöntien osalta? Miten toimia, kun yhteistyö huol­tajien kanssa on haastavaa?

Näihin asioihin pureu­dutaan KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja, tun­ne­tai­to­kou­luttaja Jaana Kivi­luotteen pitä­mässä kou­lu­tuk­sessa. Kivi­luot­teella on vankka ja pitkä opet­ta­ja­ko­kemus mm. eri­tyis­luo­kan­opet­tajana toi­mi­mi­sesta niin haas­teel­listen oppi­laiden kuin huol­ta­jienkin kanssa.

Miten työyh­teisön toi­min­ta­kult­tuuria ja arjen käy­täntöjä voisi tehostaa haas­tavien tilan­teiden ennal­taeh­käi­se­mi­seksi ja mitä olisi hyvä huo­mioida, kun ns. tilanne on jo päällä? Kivi­luotteen työyh­tei­sössä on kehi­telty sel­keitä, kon­kreet­tisia ja toi­mivia toi­min­ta­tapoja, jotka tukevat ja aut­tavat niin oppi­lasta, opet­tajaa kuin huol­ta­jaakin. Toi­min­ta­malleja voi hyö­dyntää ja soveltaa eri työyh­tei­söihin sopiviksi.

Kivi­luote on kou­lut­tanut jo pitkään sekä var­hais­kas­va­tuksen että perus­o­pe­tuksen hen­ki­löstöä eri alue­hal­lin­to­vi­ras­tojen, kuntien, kou­lujen ja yhtei­söjen tilaa­missa kou­lu­tuk­sissa sekä itse jär­jes­tä­missään kou­lu­tuk­sissa. Kou­lu­tusten suosio on ollut suuri, sillä kaikki halukkaat eivät aina ole mah­tuneet koulutuksiin!

Osal­lis­tujien kom­mentteja Jaana Kivi­luotteen koulutuksista:

”Halusin vielä kii­tellä kou­lu­tuk­sesta! Kyllä opettaja osaa opet­tajia kou­luttaa: Eli napakkaa infoa ja asiaa!” (Oulu)

”Kiitos erin­omai­sesta kou­lu­tuk­sesta!” (Espoo)

”Lämmin kiitos todella mie­len­kiin­toi­sesta ja hyö­dyl­li­sestä kou­lu­tuk­sesta.” (Hämeen­linna)

”Kiitos eili­sestä kou­lu­tus­päi­västä! Oli ilo kuun­nella Sinua!” (Porvoo)

Tiedot

Päivämäärä:
9.3.2021
Aika:
08:30 - 11:30
Hinta:
118,00€
Tapahtumaluokka:

Järjestäjä

JK-Kustannus ja koulutus Oy
Puhelin:
0404103364
Sähköposti:
jaana@jaanakiviluote.fi
Näytä Järjestäjä WWW-sivusto

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available
+358 404 103 364