Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Haastavat tilanteet koulussa - miten toimia? -verkkokoulutus (3h)

9.3.2021 klo 08:30 - 11:30

118€

Kou­lutyön arjessa jou­dutaan toi­sinaan koh­taamaan tilan­teita, jotka saat­tavat tuntua haas­ta­vilta ja siten myös lisäävät ope­tustyön kuormittavuutta.

Miten toimia, kun oppilas käyt­täytyy uhkaa­vasti tai aggres­sii­vi­sesti tai oppilaan kie­len­käyttö on epä­asial­lista ja käytös yli­mie­listä aikuisia kohtaan? Mitä tehdä, kun oppi­laalla on jat­ku­vasti epä­selviä tai luvat­tomia pois­saoloja? Miten koulu voi tukea oppi­lasta myö­häs­ty­misten ja koti­teh­tävien lai­min­lyöntien osalta? Miten toimia, kun yhteistyö huol­tajien kanssa on haastavaa?

Näihin asioihin pureu­dutaan KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja, tun­ne­tai­to­kou­luttaja Jaana Kivi­luotteen pitä­mässä kou­lu­tuk­sessa. Kivi­luot­teella on vankka ja pitkä opet­ta­ja­ko­kemus mm. eri­tyis­luo­kan­opet­tajana toi­mi­mi­sesta niin haas­teel­listen oppi­laiden kuin huol­ta­jienkin kanssa.

Miten työyh­teisön toi­min­ta­kult­tuuria ja arjen käy­täntöjä voisi tehostaa haas­tavien tilan­teiden ennal­taeh­käi­se­mi­seksi ja mitä olisi hyvä huo­mioida, kun ns. tilanne on jo päällä? Kivi­luotteen työyh­tei­sössä on kehi­telty sel­keitä, kon­kreet­tisia ja toi­mivia toi­min­ta­tapoja, jotka tukevat ja aut­tavat niin oppi­lasta, opet­tajaa kuin huol­ta­jaakin. Toi­min­ta­malleja voi hyö­dyntää ja soveltaa eri työyh­tei­söihin sopiviksi.

Kivi­luote on kou­lut­tanut jo pitkään sekä var­hais­kas­va­tuksen että perus­o­pe­tuksen hen­ki­löstöä eri alue­hal­lin­to­vi­ras­tojen, kuntien, kou­lujen ja yhtei­söjen tilaa­missa kou­lu­tuk­sissa sekä itse jär­jes­tä­missään kou­lu­tuk­sissa. Kou­lu­tusten suosio on ollut suuri, sillä kaikki halukkaat eivät aina ole mah­tuneet koulutuksiin!

Osal­lis­tujien kom­mentteja Jaana Kivi­luotteen koulutuksista:

”Halusin vielä kii­tellä kou­lu­tuk­sesta! Kyllä opettaja osaa opet­tajia kou­luttaa: Eli napakkaa infoa ja asiaa!” (Oulu)

”Kiitos erin­omai­sesta kou­lu­tuk­sesta!” (Espoo)

”Lämmin kiitos todella mie­len­kiin­toi­sesta ja hyö­dyl­li­sestä kou­lu­tuk­sesta.” (Hämeen­linna)

”Kiitos eili­sestä kou­lu­tus­päi­västä! Oli ilo kuun­nella Sinua!” (Porvoo)

Tiedot

Päivämäärä:
9.3.2021
Aika:
08:30 - 11:30
Hinta:
118€
Tapahtumaluokka:

Järjestäjä

JK-Kustannus ja koulutus Oy
Puhelin
0404103364
Sähköposti
jaana@jaanakiviluote.fi
Näytä Järjestäjä WWW-sivusto
+358 404 103 364