Haastavat tilanteet varhaiskasvatuksessa - miten toimia? 

Ter­ve­tuloa Haas­tavat tilanteet var­hais­kas­va­tuk­sessa - miten toimia? -kou­lu­tuksen pariin. Kou­lutus koostuu kah­desta osasta, jotka löydät ala­puo­lelta. Kou­lutus on kat­sot­ta­vissa tällä sivulla 24.2.2021 asti. 

 

Oppi­misen iloa kaikille!

OSA I

OSA II

+358 404 103 364