Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Haastavat tilanteet varhaiskasvatuksessa -miten toimia? -verkkokoulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

25.2.2021 klo 09:00 - 12:00

93€

Var­hais­kas­va­tustyön arjessa jou­dutaan toi­sinaan koh­taamaan tilan­teita, jotka saat­tavat tuntua haas­ta­vilta ja siten myös lisäävät ammat­ti­laisten työn kuor­mit­ta­vuutta. Miten toimia, kun lapsi käyt­täytyy uhkaa­vasti tai aggres­sii­vi­sesti tai lapsen kie­len­käyttö on sopi­ma­tonta tai muutoin huo­les­tut­tavaa? Miten toimia, kun yhteistyö huol­tajien kanssa on haastavaa?

Ajan­koh­tai­sessa ja suuren suosion saa­neessa KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja, tun­ne­tai­to­kou­luttaja Jaana Kivi­luotteen pitä­mässä kou­lu­tuk­sessa pereh­dytään lapsen tunne-elämän kehit­ty­miseen vai­kut­taviin asioihin ja tunne-elämän tuke­misen kei­noihin. Lisäksi kou­lutus tarjoaa tietoa eri tem­pe­ra­ment­ti­tyy­peistä, var­hais­kas­vat­tajan eri­lai­sista vuo­ro­vai­ku­tus­ta­voista ja miten eri­lai­sissa haas­ta­vissa tilan­teissa olisi hyvä toimia. Miten työyh­teisön toi­min­ta­kult­tuuria ja arjen käy­täntöjä voisi tehostaa haas­tavien tilan­teiden ennal­taeh­käi­se­mi­seksi ja mitä olisi hyvä huo­mioida, kun ns. tilanne on jo päällä?

Kivi­luote on toi­minut noin 30 vuoden ajan ope­tus­teh­tä­vissä, mm. luo­kan­opet­tajana, laaja-alaisena eri­tyi­so­pet­tajana sekä eri­tyis­luo­kan­opet­tajana etenkin tunne-elämän ja käyt­täy­ty­misen haas­teita omaavien lasten parissa. Koke­musta on kart­tunut myös haas­teel­li­sesta yhteis­työstä huol­tajien kanssa. Kivi­luote on kou­lut­tanut jo pitkään sekä var­hais­kas­va­tuksen että perus­o­pe­tuksen hen­ki­löstöä eri alue­hal­lin­to­vi­ras­tojen, kuntien, päi­vä­kotien, kou­lujen ja yhtei­söjen tilaa­missa kou­lu­tuk­sissa sekä itse jär­jes­tä­missään koulutuksissa.

Osal­lis­tujien kom­mentteja Jaana Kivi­luotteen verkkokoulutuksista:

”Kiitos kou­lut­ta­jalle! Oli erin­omainen kou­lutus näin etä­näkin 😊

”Kiitos antoi­sasta päi­västä! Uskon saa­neeni paljon hyvää mate­ri­aalia työhöni.”

”Kiitos hyvästä täs­mä­lääk­keestä akuuttiin tilanteeseen.”

Katso tar­kemmat tiedot, kou­lu­tuksen sisältö sekä ilmoit­tau­tu­mis­ohjeet liit­teestä! Toimi nopeasti ja varaa paikkasi! 

Kou­lu­tus­ter­veisin,

Jaana Kivi­luote, KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja, kouluttaja

JK-Kus­tannus ja kou­lutus Oy

 

 

-Sydä­mellä ja ammat­ti­tai­dolla -                                         Tie­to­suoja: www​.jaa​na​ki​vi​luote​.fi /​tietosuojaseloste

Tiedot

Päivämäärä:
25.2.2021
Aika:
09:00 - 12:00
Hinta:
93€
Tapahtumaluokka:

Järjestäjä

JK-Kustannus ja koulutus Oy
Puhelin
0404103364
Sähköposti
jaana@jaanakiviluote.fi
Näytä Järjestäjä WWW-sivusto
+358 404 103 364