Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan alakoulussa -verkkokoulutus alakoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle

27.2.2021 klo 09:00 - 15:00

143€

Tun­ne­taitoja voidaan opettaa ja oppia! Tun­ne­taidot ovat kaiken toi­min­tamme perustana. Lapsen ja nuoren tunne-elämän kom­pe­tenssi vai­kuttaa koko hänen myö­hempään elä­män­kul­kuunsa. Kom­pe­tenssin vah­vis­ta­mi­sella ja tuke­mi­sella on suo­jaava mer­kitys mm. lapsen ris­ki­käyt­täy­ty­misen ja syr­jäy­ty­mis­ke­hi­tyksen ennal­taeh­käisyn kannalta.

Ajan­koh­tai­sessa ja suuren suosion saa­neessa KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja Jaana Kivi­luotteen (ent. Hin­tikka) verk­ko­kou­lu­tuk­sessa saat itsellesi uuden ope­tus­suun­ni­telman mukaisen tun­ne­tai­tojen ope­tus­ma­te­ri­aa­li­kirjan Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan (Hin­tikka, 2018) sekä pereh­dy­tyksen ope­tus­ma­te­ri­aalin käyttöön. Kirja perustuu Kivi­luotteen pit­kä­ai­kaiseen koke­mukseen mm. tun­ne­tai­tojen opet­ta­mi­sesta sekä hänen tun­ne­tai­tojen opet­ta­miseen liit­tyvään väi­tös­tut­ki­mukseen (Turun yli­opisto, Hin­tikka 2016). Kivi­luote on toi­minut noin 30 vuoden ajan ope­tus­teh­tä­vissä, mm. luo­kan­opet­tajana, laaja-alaisena eri­tyi­so­pet­tajana sekä eri­tyis­luo­kan­opet­tajana etenkin tunne-elämän ja käyt­täy­ty­misen haas­teita omaavien lasten parissa.

Kivi­luote on kou­lut­tanut jo pitkään sekä var­hais­kas­va­tuksen että perus­o­pe­tuksen hen­ki­löstöä eri alue­hal­lin­to­vi­ras­tojen, kuntien, kou­lujen ja yhtei­söjen tilaa­missa kou­lu­tuk­sissa sekä itse jär­jes­tä­missään kou­lu­tuk­sissa. Kou­lu­tusten suosio on ollut suuri, sillä kaikki halukkaat eivät aina ole mah­tuneet koulutuksiin!

Osal­lis­tujien kom­mentteja Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan ala­kou­lussa -verkkokoulutuksista:

”Kiitos kou­lut­ta­jalle! Oli erin­omainen kou­lutus näin etä­näkin 😊

”Kiitos antoi­sasta päi­västä! Uskon saa­neeni paljon hyvää mate­ri­aalia työhöni.”

”Kiitos päi­västä! Vinkit tulevat kyllä käyttöön.”

”Kiitos hyvästä täs­mä­lääk­keestä akuuttiin tilan­teeseen. Huo­menna iso palaveri aggres­sii­visen eka­luok­ka­laisen asioista!”

”Iso kiitos! Erin­omainen koulutuspäivä.”

Tiedot

Päivämäärä:
27.2.2021
Aika:
09:00 - 15:00
Hinta:
143€
Tapahtumaluokka:

Järjestäjä

JK-Kustannus ja koulutus Oy
Puhelin
0404103364
Sähköposti
jaana@jaanakiviluote.fi
Näytä Järjestäjä WWW-sivusto
+358 404 103 364