Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan varhaiskasvatuksessa -verkkokoulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

4.3.2021 klo 09:00 - 15:00

148€

Ajan­koh­tai­sessa ja suuren suosion saa­neessa KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja Jaana Kivi­luotteen kou­lu­tuk­sessa saat itsellesi uuden Var­hais­kas­va­tus­suun­ni­telman perus­teiden (2016) mukaisen tun­ne­tai­tojen ope­tus­ma­te­ri­aa­li­kirjan Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan var­hais­kas­va­tuk­sessa (Kivi­luote 2019) sekä pereh­dy­tyksen ope­tus­ma­te­ri­aalin käyttöön. Kirja perustuu Kivi­luotteen pit­kä­ai­kaiseen koke­mukseen mm. tun­ne­tai­tojen opet­ta­mi­sesta sekä hänen tun­ne­tai­tojen opet­ta­miseen liit­tyvään väi­tös­tut­ki­mukseen (Turun yli­opisto, Hin­tikka 2016). Kivi­luote on toi­minut noin 30 vuoden ajan ope­tus­teh­tä­vissä, mm. luo­kan­opet­tajana, laaja-alaisena eri­tyi­so­pet­tajana sekä eri­tyis­luo­kan­opet­tajana etenkin tunne-elämän ja käyt­täy­ty­misen haas­teita omaavien lasten parissa.

Kivi­luote on kou­lut­tanut jo pitkään sekä var­hais­kas­va­tuksen että perus­o­pe­tuksen hen­ki­löstöä eri alue­hal­lin­to­vi­ras­tojen, kuntien, kou­lujen ja yhtei­söjen tilaa­missa kou­lu­tuk­sissa sekä itse jär­jes­tä­missään kou­lu­tuk­sissa. Kou­lu­tusten suosio on ollut suuri, sillä kaikki halukkaat eivät aina ole mah­tuneet koulutuksiin!

Osal­lis­tujien kom­mentteja Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan var­hais­kas­va­tuk­sessa -verkkokoulutuksista:

”Paljon kii­toksia todella hyvästä koulutuksesta!”

”Kiitos paljon kat­ta­vasta tie­to­pa­ke­tista. Näiden avulla saan kon­kreet­tisia käy­tännön vinkkejä.”

”Kiitos paljon kou­lu­tuk­sesta! Sain paljon eväitä jatkoon. Eri­tyis­kiitos työyh­teisön toi­min­ta­kult­tuurin mer­ki­tyksen koros­ta­mi­sesta ja työs­sä­jak­sa­misen huomioinnista!”

Tiedot

Päivämäärä:
4.3.2021
Aika:
09:00 - 15:00
Hinta:
148€
Tapahtumaluokka:

Järjestäjä

JK-Kustannus ja koulutus Oy
Puhelin
0404103364
Sähköposti
jaana@jaanakiviluote.fi
Näytä Järjestäjä WWW-sivusto
+358 404 103 364