Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan varhaiskasvatuksessa -verkkokoulutus

23.9.2021 klo 09:00 - 15:00

169,88€

Ajan­koh­tai­sessa ja suuren suosion saa­neessa KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja Jaana Kivi­luotteen kou­lu­tuk­sessa saat itsellesi uuden Var­hais­kas­va­tus­suun­ni­telman perus­teiden (2016) mukaisen tun­ne­tai­tojen ope­tus­ma­te­ri­aa­li­kirjan Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan var­hais­kas­va­tuk­sessa (Kivi­luote 2019) + Rotta Mokoma-CD:n (Nis­sinen 2015) (arvo yht. 59,50 €), pereh­dy­tyksen ope­tus­ma­te­ri­aalin käyttöön sekä tulos­tet­tavan kou­lu­tuksen diamateriaalin.

Kirja perustuu Kivi­luotteen pit­kä­ai­kaiseen koke­mukseen mm. tun­ne­tai­tojen opet­ta­mi­sesta sekä hänen tun­ne­tai­tojen opet­ta­miseen liit­tyvään väi­tös­tut­ki­mukseen (Turun yli­opisto, Hin­tikka 2016). Kivi­luote on toi­minut noin 30 vuoden ajan ope­tus­teh­tä­vissä, mm. luo­kan­opet­tajana, laaja-alaisena eri­tyi­so­pet­tajana sekä eri­tyis­luo­kan­opet­tajana etenkin tunne-elämän ja käyt­täy­ty­misen haas­teita omaavien lasten parissa.

Kirja + CD pos­ti­tetaan osal­lis­tu­jalle ennen kou­lu­tusta ja kou­lu­tuksen dia­ma­te­riaali lähe­tetään säh­kö­postiin kou­lu­tuksen jälkeen.

Kivi­luote on kou­lut­tanut jo pitkään sekä var­hais­kas­va­tuksen että perus­o­pe­tuksen hen­ki­löstöä eri alue­hal­lin­to­vi­ras­tojen, kuntien, kou­lujen ja yhtei­söjen tilaa­missa kou­lu­tuk­sissa sekä itse jär­jes­tä­missään kou­lu­tuk­sissa. Kou­lu­tusten suosio on ollut suuri, sillä kaikki halukkaat eivät aina ole mah­tuneet koulutuksiin!

Osal­lis­tujien kom­mentteja Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan var­hais­kas­va­tuk­sessa -verkkokoulutuksista:

”Paljon kii­toksia todella hyvästä koulutuksesta!”

”Kiitos paljon kat­ta­vasta tie­to­pa­ke­tista. Näiden avulla saan kon­kreet­tisia käy­tännön vinkkejä.”

”Kiitos paljon kou­lu­tuk­sesta! Sain paljon eväitä jatkoon. Eri­tyis­kiitos työyh­teisön toi­min­ta­kult­tuurin mer­ki­tyksen koros­ta­mi­sesta ja työs­sä­jak­sa­misen huomioinnista!”

Tiedot

Päivämäärä:
23.9.2021
Aika:
09:00 - 15:00
Hinta:
169,88€
Tapahtumaluokka:

Järjestäjä

JK-Kustannus ja koulutus Oy
Puhelin:
0404103364
Sähköposti:
jaana@jaanakiviluote.fi
Näytä Järjestäjä WWW-sivusto

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available
+358 404 103 364