Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan yläkoulussa -verkkokoulutus

21.9.2021 klo 09:00 - 15:00

164,92€

Tun­ne­taitoja voidaan opettaa ja oppia! Tun­ne­taidot ovat kaiken toi­min­tamme perustana. Lapsen ja nuoren tunne-elämän kom­pe­tenssi vai­kuttaa koko hänen myö­hempään elä­män­kul­kuunsa. Kom­pe­tenssin vah­vis­ta­mi­sella ja tuke­mi­sella on suo­jaava mer­kitys mm. lapsen ja nuoren ris­ki­käyt­täy­ty­misen ja syr­jäy­ty­mis­ke­hi­tyksen ennal­taeh­käisyn kannalta.

Ajan­koh­tai­sessa ja suuren suosion saa­neessa KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja Jaana Kivi­luotteen verk­ko­kou­lu­tuk­sessa saat itsellesi uuden ope­tus­suun­ni­telman mukaisen tun­ne­tai­tojen ope­tus­ma­te­ri­aa­li­kirjan Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan ylä­kou­lussa (Kivi­luote 2020) (arvo 55,00 €), pereh­dy­tyksen ope­tus­ma­te­ri­aalin käyttöön sekä tulos­tet­tavan kou­lu­tuksen diamateriaalin.

Kirja perustuu Kivi­luotteen pit­kä­ai­kaiseen koke­mukseen mm. tun­ne­tai­tojen opet­ta­mi­sesta sekä hänen tun­ne­tai­tojen opet­ta­miseen liit­tyvään väi­tös­tut­ki­mukseen (Turun yli­opisto, Hin­tikka 2016). Kivi­luote on toi­minut noin 30 vuoden ajan ope­tus­teh­tä­vissä, mm. luo­kan­opet­tajana, laaja-alaisena eri­tyi­so­pet­tajana sekä eri­tyis­luo­kan­opet­tajana etenkin tunne-elämän ja käyt­täy­ty­misen haas­teita omaavien lasten parissa.

Kirjan avulla voit toteuttaa ope­tus­suun­ni­telman edel­lyt­tämän tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­tojen opet­ta­misen vel­voitteen Aggression portaat –malliin (Cacciatore 2007) perus­tuvan tut­ki­mus­pe­rus­taisen ope­tus­oh­jelman avulla (Hin­tikka 2016). Kirjan sisäl­tämien val­miiden oppi­tun­tieh­do­telmien avulla voit tukea työssäsi oppi­laiden sosio­emo­tio­naa­lista kehi­tystä opet­ta­malla tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­taitoja, väki­vallan vas­taista asen­netta sekä auttaa oppi­laita tun­nis­tamaan omia vah­vuuk­siaan. Kir­jassa on huo­mioitu myös oppi­laiden itse­tunnon vah­vis­ta­minen ja hyvin­voinnin lisääminen.

Aggression portaat -malliin (Cacciatore 2007) perus­tu­vassa ope­tus­oh­jel­massa ope­tet­tavat teemat ovat:

  • Eri­laiset tunteet ja aggressiontunne
  • Väki­valta ja tun­teiden hallintakeinot
  • Rii­telyn taidot
  • Itsensä rau­hoit­ta­minen ja rentoutuminen

Kir­jassa on kon­kreet­tisia käy­tän­nön­vinkkejä, val­miita tun­ti­suun­ni­tel­maeh­do­tuksia, ren­tou­tus­vinkkejä sekä monis­tet­tavia teh­tä­vä­mo­nis­teita. Lisäksi kirja tarjoaa tut­ki­mukseen perus­tuvaa tietoa tun­ne­tai­tojen opet­ta­misen mer­ki­tyk­sestä oppilaille.

Kirja pos­ti­tetaan osal­lis­tu­jalle ennen kou­lu­tusta ja kou­lu­tuksen dia­ma­te­riaali lähe­tetään säh­kö­postiin kou­lu­tuksen jälkeen.

Kivi­luote on kou­lut­tanut jo pitkään sekä var­hais­kas­va­tuksen että perus­o­pe­tuksen hen­ki­löstöä eri alue­hal­lin­to­vi­ras­tojen, kuntien, kou­lujen ja yhtei­söjen tilaa­missa kou­lu­tuk­sissa sekä itse jär­jes­tä­missään kou­lu­tuk­sissa. Kou­lu­tusten suosio on ollut suuri, sillä kaikki halukkaat eivät aina ole mah­tuneet mukaan koulutuksiin!

Osal­lis­tujien kom­mentteja Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan -koulutuksista:

Kiitos erin­omai­sesta kou­lu­tuk­sesta. Sinua oli val­tavan helppo ja miel­lyttävä kuun­nella. Osaat kertoa asioista niin käy­tän­nön­lä­hei­sesti, että opet­tajan on helppo napata työ­kaluja omaan työ­hönsä ja myös omaan hen­ki­lö­koh­taiseen sel­viy­ty­mi­seensä eri­lai­sissa sosi­aa­li­sissa tilan­teissa.”  (Loimaa)

”Halusin vielä kii­tellä kou­lu­tuk­sesta! Kyllä opettaja osaa opet­tajia kou­luttaa: Eli napakkaa infoa ja asiaa!”  (Oulu)

”Kii­tokset erittäin antoi­sasta ja ins­pi­roi­vasta kou­lu­tus­päi­västä! Asiat kyt­key­tyivät mie­lek­käästi käy­täntöön ja sain hyviä työ­kaluja eri tilan­teisiin koulun arjessa.” (Hämeen­linna)

 

 

Tiedot

Päivämäärä:
21.9.2021
Aika:
09:00 - 15:00
Hinta:
164,92€
Tapahtumaluokka:

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available
+358 404 103 364