Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan yläkoulussa -verkkokoulutus

21.9.2021 klo 09:00 - 15:00

164.92€

Tun­ne­taitoja voidaan opettaa ja oppia! Tun­ne­taidot ovat kaiken toi­min­tamme perustana. Lapsen ja nuoren tunne-elämän kom­pe­tenssi vai­kuttaa koko hänen myö­hempään elä­män­kul­kuunsa. Kom­pe­tenssin vah­vis­ta­mi­sella ja tuke­mi­sella on suo­jaava mer­kitys mm. lapsen ja nuoren ris­ki­käyt­täy­ty­misen ja syr­jäy­ty­mis­ke­hi­tyksen ennal­taeh­käisyn kannalta.

Ajan­koh­tai­sessa ja suuren suosion saa­neessa KT, eri­tyis­luo­kan­opettaja Jaana Kivi­luotteen verk­ko­kou­lu­tuk­sessa saat itsellesi uuden ope­tus­suun­ni­telman mukaisen tun­ne­tai­tojen ope­tus­ma­te­ri­aa­li­kirjan Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan ylä­kou­lussa (Kivi­luote 2020) (arvo 55,00 €), pereh­dy­tyksen ope­tus­ma­te­ri­aalin käyttöön sekä tulos­tet­tavan kou­lu­tuksen diamateriaalin.

Kirja perustuu Kivi­luotteen pit­kä­ai­kaiseen koke­mukseen mm. tun­ne­tai­tojen opet­ta­mi­sesta sekä hänen tun­ne­tai­tojen opet­ta­miseen liit­tyvään väi­tös­tut­ki­mukseen (Turun yli­opisto, Hin­tikka 2016). Kivi­luote on toi­minut noin 30 vuoden ajan ope­tus­teh­tä­vissä, mm. luo­kan­opet­tajana, laaja-alaisena eri­tyi­so­pet­tajana sekä eri­tyis­luo­kan­opet­tajana etenkin tunne-elämän ja käyt­täy­ty­misen haas­teita omaavien lasten parissa.

Kirjan avulla voit toteuttaa ope­tus­suun­ni­telman edel­lyt­tämän tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­tojen opet­ta­misen vel­voitteen Aggression portaat –malliin (Cacciatore 2007) perus­tuvan tut­ki­mus­pe­rus­taisen ope­tus­oh­jelman avulla (Hin­tikka 2016). Kirjan sisäl­tämien val­miiden oppi­tun­tieh­do­telmien avulla voit tukea työssäsi oppi­laiden sosio­emo­tio­naa­lista kehi­tystä opet­ta­malla tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­taitoja, väki­vallan vas­taista asen­netta sekä auttaa oppi­laita tun­nis­tamaan omia vah­vuuk­siaan. Kir­jassa on huo­mioitu myös oppi­laiden itse­tunnon vah­vis­ta­minen ja hyvin­voinnin lisääminen.

Aggression portaat -malliin (Cacciatore 2007) perus­tu­vassa ope­tus­oh­jel­massa ope­tet­tavat teemat ovat:

  • Eri­laiset tunteet ja aggressiontunne
  • Väki­valta ja tun­teiden hallintakeinot
  • Rii­telyn taidot
  • Itsensä rau­hoit­ta­minen ja rentoutuminen

Kir­jassa on kon­kreet­tisia käy­tän­nön­vinkkejä, val­miita tun­ti­suun­ni­tel­maeh­do­tuksia, ren­tou­tus­vinkkejä sekä monis­tet­tavia teh­tä­vä­mo­nis­teita. Lisäksi kirja tarjoaa tut­ki­mukseen perus­tuvaa tietoa tun­ne­tai­tojen opet­ta­misen mer­ki­tyk­sestä oppilaille.

Kirja pos­ti­tetaan osal­lis­tu­jalle ennen kou­lu­tusta ja kou­lu­tuksen dia­ma­te­riaali lähe­tetään säh­kö­postiin kou­lu­tuksen jälkeen.

Kivi­luote on kou­lut­tanut jo pitkään sekä var­hais­kas­va­tuksen että perus­o­pe­tuksen hen­ki­löstöä eri alue­hal­lin­to­vi­ras­tojen, kuntien, kou­lujen ja yhtei­söjen tilaa­missa kou­lu­tuk­sissa sekä itse jär­jes­tä­missään kou­lu­tuk­sissa. Kou­lu­tusten suosio on ollut suuri, sillä kaikki halukkaat eivät aina ole mah­tuneet mukaan koulutuksiin!

Osal­lis­tujien kom­mentteja Tunteet ja käyt­täy­ty­minen hal­lintaan -koulutuksista:

Kiitos erin­omai­sesta kou­lu­tuk­sesta. Sinua oli val­tavan helppo ja miel­lyttävä kuun­nella. Osaat kertoa asioista niin käy­tän­nön­lä­hei­sesti, että opet­tajan on helppo napata työ­kaluja omaan työ­hönsä ja myös omaan hen­ki­lö­koh­taiseen sel­viy­ty­mi­seensä eri­lai­sissa sosi­aa­li­sissa tilan­teissa.”  (Loimaa)

”Halusin vielä kii­tellä kou­lu­tuk­sesta! Kyllä opettaja osaa opet­tajia kou­luttaa: Eli napakkaa infoa ja asiaa!”  (Oulu)

”Kii­tokset erittäin antoi­sasta ja ins­pi­roi­vasta kou­lu­tus­päi­västä! Asiat kyt­key­tyivät mie­lek­käästi käy­täntöön ja sain hyviä työ­kaluja eri tilan­teisiin koulun arjessa.” (Hämeen­linna)

 

 

Tiedot

Päivämäärä:
21.9.2021
Aika:
09:00 - 15:00
Hinta:
164.92€
Tapahtumaluokka:
+358 404 103 364